Harald Øverli Eriksen

Forskningstema: 

Kombinere data fra bakkebasert og satellittbasert radar og feltundersøkelser for å øke helhetlig forståelse av bevegelsesmønster, mekanismer og aktive prosesser i skredutsatte områder. 

CV: 

1997 – 2000 Dataingeniør, Høgskolen i Buskerud.
2000 – 2002 Programmerer, Accenture, Oslo.
2002 – 2003 Programmerer, Kongsberg Defence & Aerospace.
2003 – 2009 Systemutvikler, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø.
2009 – 2011 Bachelor i geologi, Universitet i Tromsø.
2011 – 2013 Master i geologi, Universitet i Tromsø.
Tittel: "Slope displacement patterns observed using satellite InSAR data in the Storfjord-Kåfjord-Lyngen region, Troms".  PDF versjon av masteroppgaven
2013 - Doktorgradsstipendiat i geologi og jordobservasjon, Norut. Hovedveileder Steffen G. Bergh, Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø.

Arbeidsområder: 

Finne hastighet og retning (3D) på terrengets bevegelse i området Storfjord, Kåfjord og Lyngen. Verifisere resultatene mot GPS. Relatere bevegelsesmønstre til geologiske- og geomorfologiske elementer i fjellskred og steinbreer i studieområdet.

 

Karakterisere forskjellige skredtyper og massebevegelsesprosesser med hensyn på bevegelsesmønstre, sesongmessige variasjoner, berggrunnens beskaffenhet/utbredelse og skredfare.