Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Samisk

Noen eksempler på grunnforskning utført av Norut Alta - Áltá relatert til samiske spørsmål.

Samisk

Norut Alta-Áltá har over mange år bidratt til kunnskapsbygging om samepolitikk og samiske samfunnsforhold, herunder også samepolitikkens plass i skjæringsflaten mot lokal, regional og nasjonal politikk.

Norut Alta skal evaluere samarbeidsavtalen mellom Sametinget og samiske kunstnerorganisasjoner.

Norut Alta-Áltá og Høgskolen i Finnmark inviterer til konferanse 19. og 20.september i Alta.

I disse dager vil 3000 tilfeldige finnmarkinger få et spørreskjema i posten hvor de blir spurt om hva de mener om Finnmarkseiendommen.

Norut Alta-Áltá og Høgskolen i Finnmark inviterer til konferanse 19. og 20. september i Alta.

Den samiske revitaliseringsprosessen de siste 25 årene er belyst i den nye boka Sàpmi slår tilbake. Konflikt, prosess og gjensidig respekt er stikkord.

Resultatene fra en stor nasjonal samisk språkundersøkelse har gitt kunnskap om bruken av samiske språk.

Sider