Doktorgrad om tannhelsetjenesten

Doktorgrad om tannhelsetjenesten

December 8, 2009

Hvorfor er det så stor forskjell i organisering og finansiering av tannhelsetjenester sammenliknet med andre typer helsetjenester i Norge?

Birgit Abelsen forsvarte 4. desember 2009, sin avhandling “Some Issues on Provision and Access to Dental Services in Norway” for PhD-graden i helsevitenskap ved Universitetet i Tromsø. Avhandlingen springer ut av et prosjekt i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms, og problematiserer ulike forhold knyttet til organiseringen av tannhelsetjenester i Norge.

Det offentliges involvering i tannhelsetjenesten er svært forskjellig fra det vi er vant med fra andre typer helsetjenester. Tannhelsetjenesten domineres av private tilbydere og de fleste voksne må selv betale alle egne utgifter til tannhelsetjenester. Private tannleger kan etablere seg hvor de vil i landet og de bestemmer selv prisene for tannbehandling. Dette systemet har potensielt uheldige fordelingsmessige konsekvenser, men er relativt lite utforsket.

Avhandlingen består av fire artikler som er bundet sammen med en rammetekst. Forskningsspørsmålene som belyses i artiklene, er på ulik måte relatert til tilbudet av og tilgangen til tannhelsetjenester. Rammeteksten utdyper teoretiske og empiriske forhold som berøres i artiklene, og plasserer artiklene i en faglig sammenheng. Den vitenskapelige tilnærming er flerfaglig. Hovedperspektivene er hentet fra faget helseøkonomi, men det er også hentet perspektiv fra andre samfunnsvitenskapelige fag.

Avhandlingen dokumenterer blant annet store geografiske forskjeller i voksnes selvopplevde tannhelse og i tilgangen til tannhelsetjenester i Norge. Den søker også å forklare hvordan det kan ha seg at et land som Norge som ellers legger så stor vekt på likhet, har valgt å begrense det offentliges ansvar for den voksne befolkningens tannhelsetjenestetilbud.

Les kronikken Verdier i tannhelsepolitikken

Les avhandlingen Some Issues on Provison and Access to Dental Services in Norway

Kontaktperson: Birgit Abelsen