Samisk språkundersøkelse er i gang

Samisk språkundersøkelse er i gang

September 7, 2011

Norut Alta skal i samarbeid med Nordlandsforskning kartlegge bruken av nordsamisk-, lulesamisk og sørsamisk språk.

Undersøkelsen skal gi en oversikt over hvor mange som behersker hvert av de samiske språkene muntlig og skriftlig. Undersøkelsen skal gjøres blant den samiske befolkningen i Norge.

Det skal kartlegges i hvilke sammenheng språket brukes.

Det skal også kartlegges i hvor stor grad samisk språk brukes som samhandlingsspråk i barnehage, skole, jobb, utdanning, fritid, lokalsamfunn og i frivillig eller politisk arbeid.

Bred undersøkelse Høsten 2011 vil det gjennomføres intervju av et mindre utvalg av samiske språkbrukere.

Det skal så gjennomføres en spørreskjemaundersøkelse i begynnelsen av 2012 rettet mot et større antall respondenter.

I tillegg skal det gjennomføres dybdestudier i 12 utvalgte kommuner innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samiske språk, i både sør-, lule-, og nordsamiske områder. Dybdestudier skal gjennomføres i:

Snåsa, Hattfjelldal, Røros, Tysfjord, Bodø, Kautokeino, Nesseby, Kåfjord, Kvalsund, Skånland, Tromsø og Oslo.

Ulike institusjoner og organisasjoner skal oppsøkes for å kartlegge hvor mange som behersker samisk på ulike nivå, i hvor stor grad samisk språk brukes, hvilke språkvalg foreldre tar i forhold til barn og hvor mange som ønsker å lære seg samisk.

Ferdig til aprilOppdragsgiver for arbeidet er Sametinget i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

Rapporten skal være ferdig i april 2012.

Resultatene av undersøkelsen er ment å være et grunnlag for samisk språkpolitikk på alle nivå i samfunnet, herunder på statlig, regionalt og kommunalt nivå.

Undersøkelsen blir et viktig verktøy for Sametingets videre arbeid med språk. Resultatene skal brukes til å utforme og iverksette tiltak som fører til bevaring og utvikling av de samiske språkene.

Videre skal resultatene brukes til å utforme Sametingets melding om samiske språk.

Fra Norut Alta vil forsker Eva Josefsen og seniorforsker Vigdis Nygaard delta i prosjektet.