"Vi må tenke radikalt nytt." Tredje rapport i prosjekt "Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark - samarbeid om kompetanseutvikling i små kommuner".

"Vi må tenke radikalt nytt." Tredje rapport i prosjekt "Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark - samarbeid om kompetanseutvikling i små kommuner".

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2003
Volume: 
SF 02/2003

Fokus i denne rapporten er på globalisering av filetindustrien. Kinas storstilte satsing på økonomisk modernisering skaper økende sosiale og økonomiske forskjeller innad i landet og bidrar til en uuttømmelig strøm av billig arbeidskraft fra periferien til de økonomiske vekstsonene langs kysten.

Kinas rolle i den globale, industrielle arbeidsdelingen skaper merkbare konsekvenser for filetindustrien og dermed lokalsamfunnene i Kyst-Finnmark. Kombinasjonen av moderne teknologi, globale handelsstrukturer, lave kostnader og billig arbeidskraft gjør det lønnsomt å sende frossent fiskeråstoff til Kina for bearbeiding til produkter beregnet på et massemarked.

For å møte denne konkurransen må filetindustrien satse på fersk råstoff, sterkere markedsorientering og stabile leveranser til markedet. Ferske produkter, spesialprodukter og økt bearbeidingsgrad etterspørres i markedet og gir god pris.

Reguleringene fisket må endres for å sikre stabil og helårig tilførsel av fisk. Råstoffkvalitet, reguleringer og samarbeid på bred basis er nøkkelfaktorer for industriens framtid. Samarbeidet må strekke seg fra flåten til markedet, innad i næringen, mellom ulike ledd i næringen, mellom ulike sektorer, og på tvers av forvaltningsnivåer og regionale grenser hvis en skal kunne møte konkurransen.

Finansinstitusjoner og forskningsmiljøene må også delta i dette samarbeidet. I tillegg til ny kunnskap ga studieturen til Kina en solid plattform for utvikling av tillit og felles forståelse mellom deltakerne.

Tillit er en viktig forutsetning for samarbeid, og som resultat av turen er det allerede etablert og under utvikling to forum for samarbeid og utvikling i fiskerinæringen. Dette er samarbeid på bred basis som inkluderer en rekke relevante aktører i privat og offentlig sektor og i FOU miljøer.