Konjunkturbarometer for Nord-Norge.

Konjunkturbarometer for Nord-Norge.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2003
Volume: 
SF 09/2003

Både internasjonal og norsk økonomi er preget av nedgangskonjunkturen og usikkerheten knyttet det forventede omslaget i verdensøkonomien. Utviklingen for Norge i 2002 har vært svak vekst, det samme gjelder for Nord-Norge isolert sett. Spesielle forhold som klima mot normalt, krig i Irak og SARS har også satt sitt preg på den siste tids utvikling. Vi har opplevd rekordhøye strømspriser som igjen har aktualisert debatten om videre utbygging av vassdrag. Terrorfrykt gir trolig et oppsving for reiselivsnæringen, mens SARS kan komme til å motvirke dette oppsvinget.

Arbeidsledigheten økte kraftig i løpet av 2002. Ledigheten har nå spredt seg til praktisk talt alle yrker. Konjunkturnedgangen har foreløpig ikke ført til så sterk økning i arbeidsledigheten i Nord-Norge som i landet for øvrig. Den svake utviklingen skyldes virkningene av den internasjonale nedgangen og tap av markedsandeler for norske bedrifter. Den kraftige kronestyrkingen de siste årene, sammen med høy lønnsvekst over flere år, har bidratt til en betydelig svekkelse av konkurranseevnen for norske bedrifter. Dette har medført en kraftig økning i antall konkurser, nedlegginger og permitteringer. Nedgang i boligbygging og utflating og tildels fall i boligprisene er klare bekreftelser på en nedgangskonjunktur.

Alle sektorer er berørt. Forskjellen i industriarbeiderlønningene i Norge og konkurrentland er nå på rekordstore 34 %. Det tar som regel noe tid før man ser de fulle effektene av svekkelsen i konkurranseevnen. Derfor vil vi antagelig se flere nedleggelser og utflyttinger i industrien i tiden fremover. Marin sektor preges av lav lønnsomhet og overkapasitet i fangstleddet. Strukturendringer i fiskeflåten og svake resultater i fiskeindustrien og oppdrettsnæringen vil ventelig føre til tap av mange arbeidsplasser.

Regjeringen har sendt inn det norske forslaget om endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Regjeringen foreslår at ordningen videreføres i tiltakssonen og at det innføres bagatellmessig støtte, transportstøtte, fritak for el-avgift i den resterende delen av Nord-Norge.

(68 s)