Små penger og store forventninger. Nettverkskreditt i Norge 1992-2002.

Små penger og store forventninger. Nettverkskreditt i Norge 1992-2002.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2002
Volume: 
SF 08/2002

Nettverkskreditt er et virkemiddel for finansiering, kompetanseoppbygging og oppfølging av småetablerere. Koplingen mellom finansiering, kompetanse og nettverk er den bærende ideen som evalueringen konkluderer med at brukerne er svært tilfredse med.

Å få lån gjennom Nettverkskreditt innebærer at etablereren som person gis tillit og at nettverksgruppen har tro på bedriftsideen. Dette er vesentlige elementer som småetablerere har problemer med i forhold til det øvrige offentlige virkemiddelapparatet og i forhold til det private bankvesenet. Virkemiddelet dekker således et behov i markedet.

Bedriftene som etableres befinner seg innenfor et vidt spekter av bransjer og næringer. De bidrar til bedring av sysselsettingssituasjonen og det lokale service og tjenestetilbudet. Mange av bedriftene er små og retter seg inn mot lokale markeder. De er såkalte levebrødsforetak og representerer en underskog av bedrifter som er nødvendige for totaliteten og mangfoldet i næringslivet. Enkelte av bedriftene har ambisjoner om å vokse, men som hovedregel konkluderer evalueringen med at størrelsen og ambisjonsnivået på etableringene står i forhold til de små beløpene som investeres i dem.

Fordi virkemiddelet treffer brukernes interesser og behov og fordi det føyer seg inn i norsk politikk, anbefaler evalueringen videreføring av virkemiddelet i offentlig regi. Suksessfull videreføring forutsetter imidlertid profesjonalisering av forvaltningen.

(145 s)