Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Høst 2002.

Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Høst 2002.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2002
Volume: 
SF 14/2002

Både internasjonal og norsk økonomi er preget av usikkerheten knyttet det forventede omslaget i verdensøkonomien. Utviklingen totalt for Norge har vært svak vekst, og det samme gjelder for Nord-Norge isolert sett. Høyt rentenivå og høy lønnsvekst sammenlignet med våre viktigste handelspartnere, samt sterk kronekurs skaper problemer for konkurranseutsatt industri, noe som har svekket disse næringenes konkurranseevne. Dette har særlig i de 3 siste månedene medført en rekke konkurser, nedlegginger og permitteringer. Dette har medført en sterk økning i arbeidsledigheten. Konjunkturnedgangen har foreløpig ikke ført til så sterk økning i arbeidsledigheten i Nord-Norge som i landet for øvrig.

Veksten har stagnert i bygg og anlegg. Det har vært en nedgang i boligbygging, og veksten i boligprisene har flatet ut.

Førstehåndsprisene i fiskeriene har falt i 1. halvår i år. Fiskeridepartementet har foreslått en utredning av mulighetene for kvoteutveksling eller omsettelige rettigheter i fisket. Fiskeindustrien sliter med råstofftilgang, og kronekursen har forsterket vanskelighetene. Lave priser preger oppdrettsnæringen. Reiselivet hadde en forholdsvis god sommersesong i hele landsdelen. Hurtigruta kan vise til solid vekst i antall passasjerer.

Kraftbransjen har så langt i år hatt en høy produksjon og eksport, følgelig er magasinenes fyllingsgrad lav og strømprisene kan bli svært høye i vinter.
Siden 1999 har nettoflyttingen fra landsdelen økt klart, og nedgangen i folketallet ble i 2001 på 1300 personer. Alle fylkene opplevde netto utflytting, og alle opplevde nedgang i folketallet totalt. Det slakkere arbeidsmarkedet i de store arbeidsmarkedskjerner på Østlandet har ført til en klar nedgang i nettoutflyttingen fra landsdelen.

(63 s)