Verdiskaping - hvem, hva, hvor? Arenabilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høst 2002.

Verdiskaping - hvem, hva, hvor? Arenabilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høst 2002.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2002
Volume: 
SF 15/2002

Bakgrunnen for verdiskaping som tema er den store betydningen begrepet verdiskaping har blitt tillagt i dagens samfunn. Verdiskaping brukes i dag som mål på hvor god eller dårlig en region eller næring er. På bakgrunn av verdiskapingstall fremkommer det stadig utsagn som; verdiene skapes i Oslo, den virkelige verdiskapingen skjer i distriktene osv.

Fra de mange opphetede debattene omkring hvor verdiene skapes fremkommer det mange misforståelser omkring begrepet verdiskaping. Derfor setter vi i dette Arenabilaget søkelyset på begrepet verdiskaping. Vi ser nærmere på økonomenes bruk av begrepet, og hvordan verdiskaping kan måles.

Verdiskapingen, målt ved bruttonasjonalprodukt, er størst i hovedstadsregionen. I dette Arenabilaget peker vi på årsaker til at det er slik. Vi viser blant annet at dette ikke er et særnorsk fenomen. Vi viser også betydningen av regionale forskjeller i næringsstruktur og demografi for forskjeller i regional verdiskaping. Hensikten er å bidra til en klarere diskusjon, som forhåpentligvis kan skifte fokus fra en regional konkurranse til vektlegging av det som virkelig skaper verdier; samspillet mellom regioner og næringer.

Konklusjonen er at det ikke er Nord-Norge som skiller seg ut, men hovedstadsregionen. Forskjellene i verdiskaping skyldes forskjeller i aldersstruktur, utdanningsnivå og næringsstruktur. Hovedstadsregionen har et høyere kompetansenivå, og det er en klar geografisk arbeidsdeling i Norge, hvor hovedstadsregionen står for mye av det kompetansekrevende arbeidet.

(36 s)