Marine samfunn - samfunnsmessige forutsetninger for økt verdiskapning i marin sektor.

Marine samfunn - samfunnsmessige forutsetninger for økt verdiskapning i marin sektor.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2002
Volume: 
SF 06/2002

I prosjektet Marine Samfunn gir vi en oversikt og vurdering av ulike samfunnsmessige faktorer og forhold som kan være viktige for at marine næringer og bedrifter i Norge skal ha god lønnsomhet over tid. Forhold som er vurdert er teknologiske, institusjonelle, sosiale og økonomiske drivkrefter, med særlig vekt på befolkningsutvikling og framskriving, arbeidskraftbehov og -tilgang, lokaliseringsbetingelser, bankenes vurderinger og det sivile samfunns kvaliteter.

Ut fra vurderingene antas at den teknologiske utviklingen vil forsterkes med konsekvens færre ansatte men med høyere kompetanse. Økt produkt­utvikling og nye arter og utnytting av marine molekyler øker differensieringen i næringen. Endrede krav til hygiene og miljø krever betydelige investeringer. Bedre transport ut til markedene forutsetter utvikling av transportknutepunkter.

Samlet effekt av disse trendene er økt konsentrasjon og sentralisering. Økt differensiering gir imidlertid muligheter for mindre steder der den sosiale infrastrukturen er opprettholdt og det finnes pådrivere lokalt.

(36 s)