Økonomisk aktivitet basert på reker i Norge. Innspill til SND sitt arbeid med å utvikle ny strategi for marin sektor.

Økonomisk aktivitet basert på reker i Norge. Innspill til SND sitt arbeid med å utvikle ny strategi for marin sektor.

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2002
Volume: 
SF 04/2002

Den økonomiske aktiviteten basert på reker i Norge omfatter fangst, pilling, frysing eller legging i lake ved landanlegg og salg. Aktiviteten er konsentrert på Sørvestlandet (fangst, pilling og legging i lake), på Sunnmøre (fangst) og i Troms og delvis Finnmark (fangst, pilling og frysing).

De siste årene har det vært betydelige investeringer både i fangstleddet og innenfor den landbaserte pilleindustrien. Dette gjør på den ene siden norske aktører teknologisk sett svært oppdaterte og konkurransedyktige, men på den andre siden er de økonomisk sett sårbare på grunn av høy gjeldsgrad.

Utviklinga i råstofftilgang og tilgang til markeder er derfor avgjørende for muligheten til lønnsom drift i årene framover. Særlig de landbaserte aktørene kan komme i en klemme mellom råvaremarkeder som stort sett er nasjonale og et ferdigvaremarked som er internasjonalt.

Flåtens største utfordring er i tillegg til tilgjengeligheten av reker også rekruttering av kvalifisert mannskap, der de har sterk konkurranse fra off-shore industrien.

(48 s)