Demokratiaspekt ved brukergarantier og serviceerklæringer

Demokratiaspekt ved brukergarantier og serviceerklæringer

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2004
Volume: 
SN 2004-05

Tema for notatet er demokratiske aspekt ved innføringen av serviceerklæringer og brukergarantier I norske kommuner. Utgangspunktet er demokratiske utfordringer i lys av nye utviklingstrekk, som NPM og governance-pregede styringsformer. Notatet identifiserer særlig responsivitetshensynet og kontrollerbarheten som de demokratiske standardene som særlig berøres av disse styringsreformene.

Notatet er et innspill til den videre debatt, utvikling og utredning om temaet serviceerklæringer og brukergarantier, og er sprunget ut fra KS sitt utviklingsarbeid på området. Enkelte funn i den kartleggingen som er gjennomført er i regi av utviklingsprosjektet brukes for å illustrere analytiske poeng i notatet.