Verneprosesser i Finnmark - betydning for fiskeri- og oppdrettsnæringens bruk av sjøareal

Verneprosesser i Finnmark - betydning for fiskeri- og oppdrettsnæringens bruk av sjøareal

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2003
Volume: 
2003:9

Norut NIBR Finnmark har på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune gjennomført en forstudie som har kartlagt ulike vernetiltak og verneprosesser som har betydning for fiskeri- og havbruksnæringens bruk av sjøareal i kystsonen i Finnmark.

De prosesser og tiltak som forstudien har fokusert på er: Vern i medhold av Naturvernloven, Marine verneområder, Vern i medhold av Kulturminneloven, Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder, Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, EUs rammedirektiv for vannforvaltning og Vern av norsk kysttorsk. Disse virker på ulike måter inn på fiskeri- og oppdrettsnæringens bruk av sjøareal ? og kan lede til økte konflikter mellom og innad næringene dersom de fører til at det blir mindre arealer for næringsformål.

Et tiltak som kan bidra til å synliggjøre verneprosesser, og deriblant avdekke interessekonflikter, er å utvikle et geografisk informasjonssystem (GIS) for kystsonen i Finnmark. Dette vil kunne bidra til en integrert og helhetlig forvaltning av kystsonen.