Arealsaker i reinbeiteland

Arealsaker i reinbeiteland

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2003
Volume: 
2003:7

Norut NIBR Finnmark gjennomfører prosjektet ”Inngrep i reinbeiteland og inngrepsaker i arealplansystemet” i samarbeid med Norges Landbrukshøgskole. Prosjektet er toårig og startet høsten 2003. I prosjektet vil vi studere planprosesser og saksbehandling for arealsaker om inngrep i reinbeiteland. Studiet omfatter noen utvalgte områder der det over lengre tid er foretatt inngrep som har konsekvenser for reindrifta.

Norut NIBR Finnmark har i et forprosjekt gjort en kartlegging av arealsaker som gjelder inngrep i reinbeiteland det siste knappe tiåret.

Rapporten viser at arealsaksmengden etter plan- og bygningsloven er stor i alle deler av reindrifts-Norge, men at den er relativt størst i Troms og Nordland, særlig sett i forhold til reindriftas omfang. Når det gjelder større arealsaker, innsigelsessaker som går til mekling eller Departementet for avgjørelse, større utbyggingssaker som krever konsekvensutredning eller utløser erstatning, eller større vernesaker, er også omfanget relativt stort i alle deler av reindrifts-Norge. I Trøndelag og Nordland dominerer hyttefeltsakene, mens andre typer inngrep utgjør flertallet av de større arealsakene i Troms og Finnmark.