Oppfølging av plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge

Oppfølging av plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2003
Volume: 
2003:6

Målet med evalueringen var å beskrive, analysere og vurdere oppfølgingen av NOU 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge. Evalueringen har en kvalitativ metodisk tilnærming hvor oppfølgingen blant helse- og sosialtjenesteprodusenter, i forvaltningen, ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner og i Helsedepartementet er fokusert. I tillegg evalueres Sametingets forvaltning av tilskuddsmidler.

NOU’en har utvilsomt skapt en større bevissthet om at samiske brukere kan ha spesielle behov sammenliknet med andre brukere. Det er imidlertid ingenting som tyder på at man har nådd NOU’ens overordnede mål om å skape en helse- og sosialtjeneste for den samiske befolkningen som er likeverdig med den som ytes til den øvrige befolkningen. Til det er mangelen på kompetanse i samisk språk og spesielt samisk kulturforståelse altfor stor. Materialet avdekker noen barrierer mot endring som i hovedsak handler om holdninger, mangel på kompetanse og mangel på ressurser. Rekrutteringen av personell har vært lite målrettet og planverk som angir retning for tjenestenes arbeid med samiske brukere synes i mange tilfeller å mangle.