Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Troms (2013:4)

Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Troms (2013:4)

Research area: 
Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2013
Volume: 
2013:4

Kurset Hel-Fel ble for første gang gjennomført høsten 2012 for alle ca 750 1. års studenter på de ti utdanningene ved helsefakultetet ved Universitetet i Tromsø. Idéen om felles undervisning på tvers av ulike helseutdanninger, bygger på begrepet tverrprofesjonell samarbeidslæring. Hel-Fel består av fire læringsstier; etikk og kommunikasjon, informasjonskompetanse, læring i en akademisk kontekst, og helsevesenets oppbygging. Undervisningsformen er forelesninger og arbeid i digitalt klasserom i grupper sammensatt på tvers av utdanningene.

Denne evalueringen er gjort med basis i to bredt anlagte tolkningsrammer, et instrumentelt og et institusjonelt organisasjonsperspektiv, belyses aspekter ved implementeringsprosessen. I beskrivelsen av hvordan man har arbeidet for å nå de ønskede resultater, skisseres milepæler i implementeringen. Vi peker på noen aspekter ved implementeringsprosessen som informantene opplever som utfordrende. Informantene har opplevd prosessen som toppstyrt og til dels lite forankret ved den enkelte utdanning. Det synes som om dette, sammen med ferdigstillelse av emnet i siste liten, og en varierende forståelse for betydningen av tverrprofesjonell samarbeidslæring i utdanningene, har skapt frustrasjoner. Det har også vært utfordringer knyttet til teknologi, og store variasjoner i eksamensresultater mellom utdanningene bidro til en utfordrende sensurprosess.