Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge (2013:7)

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge (2013:7)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2013
Volume: 
2013:7

Det har vært stor sysselsettingsvekst i Nord-Norge fra 2000 og framover, men veksten er ujevnt fordelt. Tromsø, Bodø og Vest-Finnmark har hatt sterkest vekst. Demografisk stiller Nord-Norge svakt de neste 20-30 årene, om det ikke skjer klare trendskifter.

Aldrende befolkning, lav andel unge, og kun få regioner med fødselsoverskudd gir et utfordrende utgangspunkt. Det er gjort anslag for vekst i sysselsettingen i flere næringer (helse- og sosialtjenester, undervisning, varehandel, reiseliv, bygg- og anlegg og marin sektor) fram til 2030. Samtidig vil det bli stor avgang fra arbeidslivet pga aldring.

Det er et betydelig gap mellom forventet behov for arbeidskraft og forventet tilgjengelighet på arbeidskraft. Det blir også foreslått tiltak for å redusere dette gapet – om en fortsatt ønsker lokalsamfunn der arbeidstakerne har en lokal tilknytning.

Gode jobber for både kvinner og menn er viktig for bosetting, men det er også andre faktorer, slik som botilbud, kommunikasjoner, fritidstilbud mv. Steder med brede og dype arbeidsmarkeder stiller sterkest.

Rapporten er en del av Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord.