Nasjonal industribygging i nord – kompetanse og infrastruktur er nøkkelen

Nasjonal industribygging i nord – kompetanse og infrastruktur er nøkkelen

Institute: 
Norut
Publication channel: 
Norut Alta
Year: 
2013
Volume: 
2013:1001

Dette arbeidsnotat oppsummerer et utredningsprosjekt knyttet til industriutbygging og næringsutvikling i Nord‐Norge.

Petroleumssektoren, mineralindustrien og sjømatnæringen er alle vekstnæringer i landsdelen, og har behov for kompetent arbeidskraft.

Petroleumsvirksomheten flytter seg nordover, med utbygginger, nye funn, leteaktivitet og forventede ennå uoppdagede ressurser, og et scenario for denne aktiviteten er skissert. Mineralindustrien har fått nye rammevilkår og nye ressurser kartlegges. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til tillatelser til sjødeponi av avgangsmasser, noe som vil være avgjørende for to av de mulige gruveprosjektene. På lengre sikt kan bruk av naturgass i mineralske prosesser være en mulig videreføring av næringen. Sjømatnæringen utgjør en sentral del av nordnorsk næringsliv og det framtidige verdiskapingspotensialet er stort i fiskerinæringen, havbruk, foredlings‐ og leverandørindustrien samt nye næringer som biomarin industri og andre nye marine næringer.

Det er også ventet økt vekst i helsesektoren som følge av sterk økning i eldrebefolkningen de nærmeste 20 årene.

For å få til denne næringsutviklingen er det nødvendig med oppgradering av infrastrukturen både innen samferdsel og forsterking av det sentrale og regionale kraftforsyningsnettet og distribusjonsnettet samt ny kraftproduksjon.

Andre del av arbeidsnotatet drøfter hvorvidt Nord‐Norge vil ha nok og kvalifisert arbeidskraft til å møte denne næringsveksten. Fortsatt høy arbeidsinnvandring og redusert flyttetap til resten av landet vil være styrende for den framtidige utviklingen i arbeidsstyrken i landsdelen. Med utgangspunkt i historisk forløp er dette kvantifisert i flere beregningstrinn.