Partiell beregning av statlig utgiftsutjamning med og uten ny Langsundforbindelse i Karlsøy kommune i Troms

Partiell beregning av statlig utgiftsutjamning med og uten ny Langsundforbindelse i Karlsøy kommune i Troms

Institute: 
Norut
Year: 
2013
Volume: 
2013: 1007

I forbindelse med planleggingen av en fremtidig Langsundforbindelse på fylkesvei 863 i Karlsøy kommune i Troms, har Karlsøy kommune engasjert Norut Alta til å estimere hvilken virkning denne vegutløsningen vil gi for de deler av rammeoverføringene fra staten til kommunen som omfattes av utgiftsutjamningen i innbyggertilskuddet, nærmere bestemt i reisetidskriteriene.

Notatet viser at ved en realisering av Langsundforbindelsen vil Karlsøy kommune sannsynligvis ikke miste vesentlige deler av den partielle kompensasjonen som den får i dag som følge av «ufrivillige» merutgifter ved spredt bosetting og lange reisetider, med folketall og bosettingsmønster i kommunen.

Dette utgjør i 2014 partielt 12,8 millioner kroner av innbyggertilskuddet. Derimot vil kommunen med dagens regnemodell kunne få en økt kompensasjon på i størrelsesorden 800 000 kroner, i hovedsak som følge av nytt beregnet reisemønster som gir økt beregnet personreiselengde til sonesenter.

Norut Alta tolker dette slik at dette indikerer at dagens beregningsmodell til en viss grad underkompenserer for personreiselengde ved lange fergereiser.