Kortreist energi – muligheter i nord

Kortreist energi – muligheter i nord

March 3, 2010

Fornybar energi og lokal distribusjon står høyt på den politiske dagsorden. Hvilke muligheter har vi i nord: faglig, teknologisk og forretningsmessig?

Fornybar energi og distribuert generering i lokalperspektiv står på agendaen når miljøer innen forskning, forretningsutvikling, kraftproduksjon og distribusjon møtes til seminar i Dyrøy 10. mars.

På seminaret bidrar sentrale aktører på energifeltet: Statnett, Troms Kraft, Norsk Industri, Forskningsrådet, samt forskere fra Norut og Høgskolen i Narvik.

Seminaret er åpent og gratis. Her finner du programmet.

Kortreist Energi program 10. mars 2010

Påmelding og informasjon:
Prosjektleder Lars Vognild, Norut Tromsø
E-post: lars.vognild@norut.no
Telefon: 414 70 409

Les mer om prosjektet Kortreist Energi:

Kortreist Energi presentasjon

Sentralt i prosjektet står Energilab’en i Dyrøy, som har infrastruktur for eksperimentering og praktisk utprøving av teknologi og tjenester basert på kortreist-prinsippet.

Hvorfor Kortreist Energi?

Bærekraftig energi står høyt på den politiske dagsorden. Klimaforliket i 2008, Energi 21-strategien i 2008 og etablering av åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) i 2009, avspeiler økt politisk oppmerksomhet og vilje til konkret satsing innen klima og fornybar energi.

Kortreist Energi er et prosjekt som skal supplere FME’ene ved å ta for seg potensialet for fornybar energi og distribuert generering i lokalperspektiv.

Målet er å gå fra en situasjon der store, sentrale produksjonsenheter leverer energi, til et mer sammensatt system der de store enhetene suppleres av mindre desentraliserte produksjonsanlegg som skifter mellom ulike lokale, fornybare energibærere (vann, vind, sol, bio, etc.) i forhold til hva som til enhver tid er mest energi- og kostnadseffektivt.

I tillegg til å ta i bruk lokale fornybare ressurser, har distribuert generering, her forstått som nettintegrert småskalaproduksjon og lagring av energi fra fornybare energibærere, også andre fordeler:

• Intelligent enøk og økonomisk gevinst

• Redusert lokal og regional sårbarhet

• Nettavlastning

• Bidrag til bedre globalt klima

• Globalt markedspotensial for teknologien som utvikles