Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse (2015:4)

Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse (2015:4)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2015
Volume: 
2015:4
Denne studien tar for seg hva kommunestørrelse betyr for kommunenes arbeid med næringsrettet utviklingsarbeid.
 
Rapporten er tredelt. I første del gjennomgås tilgjengelig litteratur. Overraskende få studier gir gode holdepunkter for å konkludere om hvilken betydning kommunestørrelse har for kommunenes arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Variasjoner mellom kommuner av samme størrelse er like store som mellom kommuner av ulike størrelse. Store kommuner bruker i litt større grad enn små kommuner kommuneplanens samfunnsdel, mens periferikommuner i større grad enn sentrumskommuner har strategisk næringsplan. 
 
andre del ser vi at andre offentlige aktører med virkemidler innen næringsutvikling og innovasjon (Fylkeskommunene, IN, SIVA, Fylkesmannen, Forskningsrådet og Sametinget) også har sine egne beslutningssystemer. Kommunene inkluderes ikke systematisk i disse og deres satsinger synes å «svinge utenom» kommunene.
 
Kommunene har et generelt ansvar for næringsutvikling og verdiskaping, og utfører i dag både strategisk tilretteleggende oppgaver og har virkemidler overfor enkeltbedrifter/næringsklynger. Om kommunene skal få økte oppgaver er det nødvendig med en helhetlig gjennomgang av oppgavene overfor de øvrige virkemiddelaktørene, slik at det blir klargjort hvem som skal utføre hvilke oppgaver.
 
I tredje del drøftes viktige dimensjoner i vurderingen av hvordan kommunenes næringsretta samfunnsutvikling kan innrettes ved større kommuner.