Institusjonell endring i utmarka

Institusjonell endring i utmarka

November 27, 2003

Prosjektet Institusjonell endring i utmarka: Konfliktlinjer, forvaltningssystemer og rettferdighet er en studie av institusjonelle prosesser i utmark.

Rettssituasjonen for betydelige deler av utmarka i Norge er uklar/omstridt. Pågående diskurser (Samerettsutvalget, Fjellovens virkeområde, revideringen av PBL) og ytre press (kommersialisering, internasjonale og nasjonale miljøkrav) gjør at framtida synes usikker for lokale interesser. Det er også uklart hvilke forvaltningssystemer lokale interesser vil være tjent med. Normative spørsmål om grensene mellom grunneierskap og samfunnsstyring, og grunnlaget for rettferdighet i forvaltning av utmark fortjener å bli utforsket. Prosjektet fokuserer på grunnleggende institusjonelle forhold og det filosofiske grunnlaget for rettferdighet, både proseduralt og distributivt. Det teoretiske grunnlaget søker vi i en flerdisiplinær tilnærming med utgangspunkt i allmenningsteori og teori om lokal rettferdighet.

Basert på teoretiske studier foretas en komparativ analyse mellom 2 landsdeler (indre Troms og Inn-Trøndelag/indre Namdal) med fokus på lokale studieområder hvor det er, eller forventes klare konflikter i forvaltning av utmarksarealer ved både kvalitative og komparative metoder.

Prosjektet (NFR:2003-2005) er et samarbeidsprosjekt mellom NORUT Samfunn, Nord-Trøndelagsforskning og Østlandsforskning gjennom nettverket Utforsk.

Prosjektleder: Jan Åge Riseth.