Ny anerkjennelse til Norut Teknologi

Ny anerkjennelse til Norut Teknologi

January 21, 2004

Norges forskningsråd har innvilget en søknad fra Norut Teknologi om et større, fireårig forskningsprosjekt med tittelen "Fornyelse av infrastruktur i armert betong".

Prosjektet har en total økonomisk ramme på 15 mill. kr og av dette skal Forskningsrådet bidra med 11 mill. kr. Resten finansieres av nasjonale og internasjonale brukere av FoU-resultatene.

I begynnelsen av desember kom bekreftelsen fra EU-kommisjonen om at Norut Teknologi sammen med andre europeiske partnere var tildelt et større forskningsprosjekt for å oppgradere Europas jernbanebruer med sikte på å møte øket trafikk på det europeiske jernbanenettet i de kommende 30 årene.

Med disse to prosjektene er det lagt et solid fundament for den langsiktige forskning ? og dermed utvikling og vekst i NorutTeknologi.

Motivasjonen for dette nye forskningsprosjektet er den omfattende nedbrytning av infrastrukturen som er registrert i en rekke land. Det aller meste av den fysiske infrastrukturen i samfunnet er bygget i armert betong (bruer, bygninger, havnekonstruksjoner, dammer, industrianlegg etc.), og størstedelen av skadene skyldes armeringskorrosjon. Miljøpåkjenninger kombinert med mangelfullt vedlikehold har ført til at omfanget av nedbrytningen etter hvert har blitt så stort at kostnadene for reparasjon og oppgradering av infrastrukturen er enorme, noe som i seg selv ofte fører til utilfredsstillende reparasjonstiltak. En effektiv og funksjonell infrastruktur er en av de viktigste forutsetningene for økonomisk vekst og utvikling i samfunnet. Det er således behov for et krafttak på dette området; intensivert forskning og innovasjoner mht overvåkning, inspeksjon og systemer for reparasjon og forsterkning av betongkonstruksjoner er nødvendig for å få til den nødvendige fornyelse av infrastrukturen.

Forskningsprosjektet vil få meget stor betydning for oss i de kommende år, sier adm. dir. Geir Horrigmoe i NorutTeknologi. Vi skal blant annet ansette tre doktorgradsstipendiater, og vi vil gå ut internasjonalt for å rekruttere disse. Prosjektet omfatter feltundersøkelser, laboratorieeksperimenter, modellering og numerisk simulering og det legges opp til et omfattende samarbeid med brukere, universiteter og forskningsinstitutter i inn- og utland, sier Horrigmoe.

Dette prosjektet vil befeste og styrke vår posisjon nasjonalt og internasjonalt, understreker Geir Horrigmoe, og legger til at deltagelse i EU?s rammeprogrammer er et ?must? for forskningsinstituttet i Narvik.

I øyeblikket er vi involvert i tre EU-prosjekter og vi har blitt invitert til å være med å arbeide frem en søknad om ytterligere ett prosjekt som skal innleveres i mars måned. Med det nye fireårige forskningsprosjektet i porteføljen kan vi satse friskere på EU-prosjekter, sier adm. dir. Geir Horrigmoe i NorutTeknologi.

Kontaktperson: Geir Horrigmoe, tlf. 76 96 53 50, e-post geir@tek.norut.no