Fakta om asbest og PCB

Fakta om asbest og PCB

February 7, 2005

Asbest

Asbest

Asbest er et naturlig mineral som forekommer i fiberform. Det har en rekke gode egenskaper som har ført til at det finnes flere hundre ulike bruksområder for dette mineralet. Det er ikke brennbart, virker meget isolerende på både varme og lyd, er kjemisk nøytralt og tåler store påkjenninger.

Asbest har vært brukt i Norge siden slutten av 1800-tallet, men det var først mot slutten av 1920-årene at forbruket tok til å øde fra et relativt beskjedent omfang. Forbruket av asbest var på det høyeste rundt 1970.

Eksempler på produkter der asbest er blitt brukt er isolasjonsmaterialer, bygningsplater, gulvbelegg, pakninger og bremseklosser.

I mellomkrigstiden ble man klar over at det å puste inn asbestfiber kunne føre til alvorlige lungesykdommer.

I 1977 ble det forbudt å bruke asbestholdige produkter til isolasjon. I 1985 ble all bruk og håndtering av asbest forbudt, med unntak for reparasjon av utvendig kledning og/eller tak av asbestsementplater. I 1986 inntrådte et forbud mot import av asbest.

PCB

PCB (polyklorerte bifenyler) er en gruppe kjemiske stoffer med store helse- og miljøskadelige effekter. Også PCB har en rekke gode produktegenskaper som har ført til at det har blitt mye brukt. Stoffet har god elektrisk isolasjonsevne, er termisk og kjemisk stabilt og er lite brennbart.

PCB har vært benyttet i Norge fra omkring 1950. Det har særlig blitt benyttet i elektriske produkter og i bygningsartikler, som for eksempel kondensatorer, fugemasse, murpuss eller avrettingsmasse, og maling.

PCB er et stoff som kan lagres i levende organismer. Det er kreftfremkallende og kan skade nervesystemet og arveanlegget. PCB ble forbudt brukt i nye produkter i 1980. PCB-holdige produkter som allerede er i bruk er ikke gjort gjenstand for noe generelt forbud, men det er stilt krav om at visse elektriske produkter skal tas ut av bruk innen gitte tidspunkt.