Plan- og bygningsloven evaluert: Har loven fungert etter intensjonene?

Plan- og bygningsloven evaluert: Har loven fungert etter intensjonene?

September 10, 2018
Head of Communication

Nå er resultatene fra evalueringen av Plan- og bygningsloven fra 2008 her. I ei ny bok ser forskerne på om loven fungerer etter intensjonene.

Norut har hatt en sentral rolle i evalueringen av plandelen i Plan- og bygningsloven etter lovendringen i 2008. Evalueringen har pågått de fire siste årene, og funnene blir presentert i to nye bøker som kommer på Universitetsforlaget denne høsten.

Forskergruppen konkluderer med at Plan- og bygningsloven i hovedsak har høy legitimitet. Den er et rammeverk som gir en god balanse mellom nøkkelaktører, mellom offentlige formål og private interesser. Arealplanleggingen utgjør en tung arv i norsk planlegging og preger fortsatt loven, men samfunnsplanleggingen og det strategiske perspektivet på planlegging er blitt styrket de senere årene, både i loven og i praksis.

Forskerne finner imidlertid en rekke svakheter ved loven:    

  • Boligsosiale formål sikres i for liten grad

  • Hensynet til klima og naturmangfold sikres ikke i tilstrekkelig grad

  • Systemet for å fange opp de akkumulerte konsekvensene av arealpolitikken for klimagassutslipp, kulturverdier og naturmangfold er ikke godt nok

  • Mangelfulle koblinger til konseptvalgutredninger, sykehuslokaliseringer og tiltak etter energiloven

  • Behov for å inkludere prinsipper og systemer for å beregne og fordele planskapte verdier, for i større grad å sikre økonomisk bærekraftig utvikling

  • Trenger flere verktøy eller ordninger for at kommunene som folkevalgte organ skal kunne ta strategiske grep i planleggingen

Studien har vært ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Innlandet, Norut og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Følgende forskere, som er eller har vært knyttet til Norut i evalueringsperioden, bidrar med artikler i bøkene: Nils Aarsæther, Vigdis Nygaard, Jan Åge Riseth, Arild Buanes og Toril Ringholm.

Nye bøker

Gro Sandkjær Hanssen og Nils Aarsæther (red): Plan- og bygningsloven 2008 - fungerer loven etter intensjonene? 

Gro Sandkjær Hanssen og Nils Aarsæther (red): Plan- og bygningsloven 2008 - en lov for vår tid? Kommer i oktober 2018.

Prosjekt

Evaluering av PBL (2008), fungerer plandelen etter intensjonene? DEMOSREG/Norges forskningsråd.