Finnmark vil bli SMART

Finnmark vil bli SMART

February 8, 2019
Head of Communication

Hvordan skal næringslivet i vår nordligste region tjene mer penger som blir igjen i regionen, og samtidig trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye? I Finnmark tenker man SMART.

Kronikk av seniorforsker Vigdis Nygaard, Norut, seniorforsker Jukka Teräs, Norut og internasjonal rådgiver Matthias Kock, Finnmark fylkeskommune.

21. januar samlet fylkeskommunen Finnmarks utviklingsaktører for å få innspill til en prosess som skal få bedrifter i fylket til å bruke mer forskning og bli mer innovative. Fylkeskommunen har tatt initiativet til å ta i bruke et verktøy for SMART mobilisering av næringslivet, utviklet for regioner i EU. Forskningsinstituttet Norut i Alta er engasjert for å bistå i arbeidet. Neste steg i prosessen er å invitere næringslivet til å komme med sine synspunkter i utformingen av en innovasjonsstrategi. Strategien er planlagt politisk vedtatt av fylkestinget i juni 2019.

Men hva er SMART spesialisering? Formålet er å forsterke regioners konkurransekraft gjennom å identifisere og prioritere områder med et potensiale for økt verdiskaping. Kort sagt, hvordan skal næringslivet i vår region tjene mer penger som også blir igjen i regionen, samt trygge eksisterende og skape nye arbeidsplasser? Hvordan skal vi få til å utvikle SMARTe bærekraftige prosjekter og initiativ basert på en regional innovasjonsstrategi etter SMART-prinsippene?

SMART er en arbeidsmetodikk der grundige analyser og dialog er nøkkelord for en prosess som skal mobilisere regionens næringsliv, forskning, offentlige myndigheter og interessegrupper til felles utvikling av området. Prosessen åpner også for å søke samarbeid og utveksle erfaringer med andre regioner i Europa, og her tror vi Finnmark har mye å hente fra vår naboregion Lapland i Finland. Jukka Teräs i Norut har bistått Lapland med å utforme sin regionale innovasjonsstrategi på grunnlag av SMART-prinsippene, og vil ta denne erfaringen med seg inn i arbeidet i Finnmark.

Metodikken skiller seg fra tidligere arbeid med innovasjonsstrategier som ofte tok utgangspunkt i noen viktige næringer i regionen og klynger etter en mal utviklet for urbane områder med sterke forskningsmiljøer og «tykke» regionale innovasjonssystemer. SMART er en metodikk som åpner for større variasjon og tilpasninger til en virkelighet som passer Finnmark bedre. Den gir mulighet for å rendyrke det særegne ved Finnmark; den arktiske dimensjonen med store geografiske avstander, spredt bosetning, samt behov for sikring av naturverdier i utviklingen av ressursbaserte næringer.

Vi skal utnytte det som er våre fortrinn og det vi er gode på. Samtidig åpner metodikken for et blikk som ser på overføring av kunnskap og utvikling av innovasjoner på tvers av næringer og sektorer.

Hvorfor trenger Finnmark en regional innovasjonsstrategi etter SMART-prinsippene? Alle regioner i EU må utvikle en slik strategi for å få tilgang til strukturfondsmidler til næringsutvikling fra EU-systemet. Norske regioner har ikke tilgang til disse virkemidlene, og trenger strengt tatt ikke å utarbeide en slik strategi. Likevel deltar både offentlige myndigheter, næringsliv og forskningsinstitusjoner i Nord-Norge i en rekke EU-programmer med norsk statlig og regional medfinansiering, som for eksempel grenseregionale programmer som Interreg, Nordlige Periferi og Arktis samt Kolarctic. Den norske stat bidrar også årlig med flere milliarder NOK inn i EU-program hvor det største er programmet for forskning og innovasjon - Horisont 2020.

Disse midlene kan «hentes tilbake» til vår region gjennom utvikling av gode og SMARTe forskningsprosjekter som kan løse næringslivets utfordringer i samarbeid med partnere i EU. Men, konkurransen er stor og det er vanskelig å komme gjennom nåløyet. Slike søknader med deltakere fra vår region vil stå sterkere om de er forankret i prioriteringer i regionale innovasjonsstrategier som er utarbeidet etter samme metodikk som andre EU-regioner.

Men hvorfor setter Finnmark fylkeskommune i gang et slikt arbeid nå når regionen snart skal slås sammen med Troms? Hilde Mietinen, nærings- og nordområdesjef i Finnmark fylkeskommune forklarer dette med at Finnmark mangler en innovasjonsstrategi, mens Troms alt har utarbeidet en slik. Når vi blir ett fylke må vi ha et godt kunnskapsgrunnlag og strategier for å jobbe sammen for utvikling av hele næringslivet i regionen.

I dag har vi ikke et slikt kunnskapsgrunnlag, og Finnmark fylkeskommune har valgt å bruke 2019 til å skaffe seg en oversikt. Vi starter nå prosessen med å prioritere hva en innovasjonsstrategi etter SMART-prinsippene skal inneholde. Da vil vi ha et bedre utgangspunkt for å jobbe langsiktig med forankring av en innovasjonsstrategi for næringsliv og forskning i hele den nye regionen.