Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke (23/2018)

Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke (23/2018)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2018
Volume: 
23/2018

Denne rapporten tar sikte å kartlegge arealinngrep som har innvirkning på rein, beite og driftsmessige forhold for reindrifta i Troms fylke. Den er forutsatt å inngå som et grunnlagsdokument for regional plan for reindrift.

Rapporten gir en oversikt over reindrifta i Troms, både naturgrunnlaget og den administrative organiseringen. Rapporten går i gjennom generelle grunnforutsetninger for reindrift, inkludert reinens bevegelser i terrenget til ulike årstider og kjent kunnskap om effekter av inngrep og forholdet til folkeretten.

Rapporten bygger på arealinngrep registrert på offisielle kart og svar på vår egen spørreundersøkelse sendt samtlige reinbeitedistrikter og samebyer i fylket, i noen tilfelle intervjuer som erstatning for skriftlige svar, distriktsplaner, næringsstatistikk, rapporter og annen tilgjengelig dokumentasjon.

Stikkord fra innholdet i rapporten er inngrepskart, rovdyrtap, klimaendringer, årsak-virkningskjeder, sosiokulturelle effekter og arealutfordringer. 

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Troms fylkeskommune.