Samisk utviklingsfond under lupen

Samisk utviklingsfond under lupen

March 3, 2008

Sametinget bevilger 16-17 millioner årlig til næringsutvikling i det samiske virkeområdet. Norut Alta og NIBR har evaluert tilskuddsordningen for årene 2002-2006.

Samisk utviklingsfond (SUF) har som hovedmål å bidra til sterke og levende samfunn med stabil bosetning og et allsidig samfunnsliv. Alle personer og bedrifter i kommuner og bygder i virkeområdet er støtteberettiget. I tillegg kommer også den samiske befolkningen utenfor støtteområdet.

I 2005 ble det geografiske virkeområdet for fondet utvidet og åpnet for et større antall søknader. Dette førte til et behov for en sterkere prioritering mellom søknadene. I perioden som evalueres har to av tre søkere fått støtte til prosjektene sine.

Evalueringen tar utgangspunkt i følgende hovedelementer:

 

  • Vurderer om virkemiddelbruken har vært i tråd med fondets målsettinger
  • Evaluerer hvordan fondet oppfattes av tilskuddsmottakere
  • Beskriver hvordan SUF fungerer som distriktspolitisk aktør
  • Foreslår endringer/forbedringer ved fondet

 

I forbindelse med evalueringen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant søkere til fondet, og saksbehandlere og politikere i Sametinget er intervjuet. Vi har også snakket med noen kommuner om deres syn på fondet.

Skape sterke og levende samfunn

Fondets midler er med på å bidra til en positiv utvikling der de blir brukt. De går ofte til tiltak som ellers ikke ville fått støtte, eller til tiltak som gjør en virksomhet i stand til å utvikle seg videre. Fondet er svært viktig som de små tiltaks finansiør. Midlene blir brukt og fordelt mellom ulike næringsgrupper, men med hovedvekt på jordbruket, slik det også er vedtatt i budsjettene.

Styrke kvinners deltakelse og likestilling

Vår konklusjon er at til tross for framgang i støtten til kvinnestyrte prosjekter eller tiltak, så er vi usikre på om vi kan konkludere med at fondets arbeid på området er godt nok. At prosentdelen midler til kvinner på slutten av perioden øker, kan ikke uten videre tilskrives fondets innsats.

Mål - tiltak

Evalueringen peker på mangler ved SUFs presentasjon, konkretisering og operasjonalisering av egne målsettinger. Fondet sier klart hva det prioriterer på et overordnet nivå, men er mindre klar på tiltakene som skal medvirke til å oppfylle målsettingene.

I evalueringsperioden har fondet i for stor grad vært styrt av søknadsmassen. En har saksbehandlet og ofte gitt tilskudd til prosjekter uten i særlig grad å prioritere dem opp mot hverandre.

SUF bør holde fast i hovedmålsettingen sin, men klargjøre tydeligere delmål, og ikke minst tiltak. I budsjettene har det ikke alltid vært et klart skille mellom målsettinger og rene tiltak. SUF må vise tydeligere hva som er fondets politiske satsinger, og hvilke tiltak man vil prioritere i kommende år. Tiltak må videre knyttes opp til budsjettet, og det bør gå fram hva slags budsjettmessige følger valg av ulike tiltak har.

Evalueringen er utført av Norut Alta i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag av Sametinget. Vigdis Nygaard har vært prosjektleder og Sigrid Skålnes har vært prosjektmedarbeider.

Kontaktperson: forsker Vigdis Nygaard, Norut Alta

Rapporten på norsk - med separat oppsummering

Rapporten på samisk - med separat oppsummering

Link til pressemelding fra Sametinget