Konsekvensanalyse for reindrifta i Trollheimen - Reguleringsplan for driftsutvidelse av Svahøa skiferbrudd. (15/2018)

Konsekvensanalyse for reindrifta i Trollheimen - Reguleringsplan for driftsutvidelse av Svahøa skiferbrudd. (15/2018)

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Publication channel: 
Norut
Year: 
2018
Volume: 
15/2018

Oppdragsgiver er plankonsulent for tiltakshaver Oppdal Stein AS. Det har vært drevet småskala utvinning av skifer i mange tiår i Svahøaområdet. Oppdal Stein overtok bruddet i januar 2016, gjennom en utvidelse av leiearealet fra Oppdal bygdeallmenning. Oppdal Stein har søkt om driftskonsesjon for utvidelse av tiltaket og det foreligger oppstartvarsel for reguleringsplan for utvidet drift.

Etter befaring konstaterte Fylkesmannen at det var behov for en konsekvensutredning (KU) for skiferbruddets konsekvenser for reindrifta i Trollheimen. Trollheimen Sijte driver reindrift med basis i egen lov (Trollheimenloven). Skiferbruddet ligger i et kjerneområde for reindrifta i barmarksesongene, og særlig om våren og høsten.

De permanente konsekvensene for reindrifta av foreslåtte tiltak vurderes som stort negative. Tålegrensen for nye inngrep og forstyrrelser kan være overskredet. Utredningen anbefaler at det i tilfelle konsesjon og regulering innvilges, skjer på vilkår av at det iverksettes avbøtende tiltak:

(1) Driftstid for skiferbruddet: 10. juli-10. oktober.
(2) Svahøaveien bør stenges med bom.
(3) Eventuell parkeringsplass for privatbiler bør legges lenger ned i terrenget f.eks. ved Grovasætra.
(4) Det bør oppføres et sperregjerde for strekningen mellom høyeste Skaret til Sørli og fra Skarvatnet og til Vognhildssætra for å forebygge for tidlig trekk til østsida av Nerskogveien, totalt ca. 8 km.
(5) Avtale om møterutiner.
(6) Evaluering.