Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten

Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten

Institute: 
Norut
Type of publication: 
Report
Year: 
2015
Volume: 
31/2015

Rapporten fokuserer på organisatoriske faktorer som grunnlag for bruk av velferdsteknologi og innovasjon. Følge-med-forskningen er basert på et kvalitativt datamateriale fra velferdsteknologiprosjektet og en tjenestedesignprosess finansiert av Helsedirektoratet.

Hovedfunnene viser at for å fremme innovasjon i helse- og omsorgstjenestene er det grunnleggende viktig å utvikle holdninger og verdier for ansvarliggjøring og nytenkning både hos ledere og ansatte i avdelinger, i enheter, i etater og i hele kommunen. Hjemmetjenesten har utfordringer knyttet til organisasjonskultur og profesjonalisering. Det er et behov for å utvikle interne arbeidsprosesser og planlegge arbeidsdagen bedre i hjemmetjenesten.

Helse- og omsorgssektoren er en matriseorganisering hvor brukerne støttes av mange enheter på tvers av hierarkiske organisasjonskart. Innovasjonsarbeid bør derfor inkludere enheter på tvers i organisasjonen for å fremme samarbeid, tillit og utvikling. Tjenestedesignprosesser med mål om å innføre velferdsteknologi bør involvere ledere og ansatte på tvers av enheter og etater fordi mange aktører er involvert i å yte tjenester til brukerne. Tverrfaglighet vil øke læring og tillit og motvirke «silotenkning».

Teknologisk infrastruktur og IKT-support er sentralt for å innføre ny teknologi i hjemmetjenesten. Uten tilstrekkelig infrastruktur blir ansatte frustrert og mister tillit til teknologien.