3 millioner til forskning om FeFo

3 millioner til forskning om FeFo

26. oktober 2011

Norut Alta – Áltá har fått midler fra Regionalt forskningsfond for å forske på hvordan folk opplever FeFo’s eierdisposisjoner og forvaltning.

Forskningen tar utgangspunkt i at FeFo (Finnmarkseiendommen) skal ivareta interessene til Finnmarks befolkning. Samtidig opptrer FeFo som næringsutvikler og dermed en potensiell konkurrent til lokale ressursbrukere som også innbyrdes kan ha motstridende interesser.

Ivaretas folks interesser?Forskerne skal undersøke befolkningens oppfatninger om hvordan FeFo i sin ressurs- og arealdisponering ivaretar interessene deres. Videre skal det undersøkes hvordan dette påvirker oppslutningen om FeFo som henholdsvis forvaltningsorgan og næringsaktør.

Et annet aspekt som berøres er hvordan, og i hvilken grad, folk er avhengig av naturen, for bedre å få innsikt i ressursbrukernes egen evne til å tilpasse seg og påvirke endringer.

Skal ut og spørreDet vil bli gjennomført to spørreundersøkelser; en befolkningsundersøkelse og en undersøkelse rettet mot spesifikke brukergrupper, samt at det vil bli foretatt intervjuer på seks steder i Finnmark.

Samarbeid med Tromsø og CanadaProsjektet vil nyttiggjøre seg av referanseområder i det nordlige Canada hvor man har lang erfaring med desentraliserte samstyringsordninger som skal ivareta urfolks rettigheter og deltakelse i beslutningsprosesser.

Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier. I tillegg er University of Saskatchewan, Canada, samarbeidspart i prosjektet.

Kontaktperson

Forsker Eva Josefsen