Åpner i dag: Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF)

Åpner i dag: Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF)

14. april 2015

Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF) blir i dag offisielt åpnet i Ny-Ålesund.

- Vi er særlig tilfredse med at to statsråder vil være tilstede, sier daglig leder Rune Storvold i ASUF, som er et partnerskap mellom Norut, UiT Norges arktiske universitet og Lufttransport AS.

Mens fiskeriminister Elisabeth Aspaker har takket ja til å foreta den offisielle åpningen, har justisminister Anders Anundsen på eget initiativ bedt om å få delta på arrangementet.

-Det er vi veldig tilfredse med. Anundsen har bedt om få være med for å lære mer om mulighetene. Justis-sektoren er i høyeste grad en potensiell bruker av tjenestene ASUF ønsker å levere, sier Storvold, som understreker at det ikke skal åpnes et permanent senter for betydelig volum av drone-aktivitet i Ny-Ålesund.

Operativ fra Ny-Ålesund

Blant øvrige gjester fylkesrådsleder Line Fusdahl i Troms, direktør Stein Gunnar Bondevik i Innovasjon Norge Troms, universitetsrektor Anne Husebekk, lokalstyreleder Christin Kristoffersen og direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet.

- Når partnerne i ASUF har valgt å markere åpningen i Ny-Ålesund, er det fordi vi skal ha en operativ fasilitet der i tillegg til fasiliteter i Nord-Norge, med dette ønsker vi å understreke den arktiske dimensjonen og nordområdeperspektivet i satsingen, sier Storvold.

Han forklarer at bruken av ubemannede fly til sivile formål som kartlegging, forskning, beredskap og miljøovervåkning er en næring i rask vekst. Særlig i Arktis er flyene spesielt velegnet, med store avstander, spesielle vær-, lys- og naturforhold, samt en økende internasjonal næringsaktivitet, sier Storvold.

Profesjonalitet og sikkerhet

- For Lufttransport er selskapets samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøene i Tromsø og Nord-Norge viktig. Vi har i kraft av å være en betydelig leverandør av overvåknings-, beredskaps-, og ambulansetjenester med fly og helikopter en klar interesse av at denne typen virksomhet kommer inn i regulerte former. Det handler om profesjonalisering og flysikkerhet, sier Geir-Arne Sørensen, kommersiell direktør i Lufttransport, som viser til at det i framtiden trolig vil bli et krav at UAV-piloter har formell flygerutdanning, og at det kan gi nye oppgaver og nye arbeidsplasser i selskapet.

Han sier at en tilleggsdimensjon er selskapets mangeårige erfaring med å operere døgnet og året rundt i arktisk klima og topografi.

- Dessuten er det jo et faktum at denne type virksomhet kommer for fullt innen spesialiserte nisjer. Det er derfor av avgjørende betydning at vi som fly- og helikopteroperatør bidrar til at dette området løfter seg profesjonelt, og ikke minst med en utvikling som bidrar til bedre kontroll og sikkerhet i samarbeid med norske og utenlandske luftfartsmyndigheter, sier Sørensen.

Beredskap og miljøovervåkning 

Selve senteret (ASUF) skal organiseres som en overbygning til selvstendige institusjoner etter modell av Senter for Fjernmåling og Framsenteret.  

I korte trekk kan man si at ASUF har tre grunnpilarer
1) Forskning/utdanning
2) Teknologiutvikling
3) Levere tjenester og  produkter til industri, næringsliv og offentlig sektor

- ASUF handler om å koordinere aktivitet innenfor ubemannede fly, og foredle og videreutvikle kunnskapsmiljøene i nord som et internasjonalt tyngdepunkt for forskning og teknologiutvikling innen jordobservasjon. Dette vil skje i samhandling med næringsliv og andre nasjonale kompetansemiljø, sier konsernsjef Ivan Burkow i Norut, og får støtte av Rune Storvold:

- Arktisk senter for ubemannede fly skal bli et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt i bruk av ubemannede fly knyttet til beredskap og miljøovervåking i Arktis, sier Storvold.

Det nye senteret skal også bidra til økt sikkerhet i forhold til ambulanse, rednings- og politioperasjoner.

Fjernmåling

- Dette handler ikke minst om å utvikle ny og bedre teknologi og metodikk for fjernmåling. ASUF skal samarbeide med kommersielle samarbeidspartnere og lede an i utviklingen av ny næringsvirksomhet og sivil droneindustri i Norge, sier konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut.

Han sier dette er en viktig satsing for Norut og at man nå videreutvikler et teknologisk forskningsmiljø som er verdensledende på sitt område.

- Denne satsingen er blitt mulig gjennom en flerårig kunnskapsoppbygging med finansiering fra blant annet Norges forskningsråd, Forskningsløft Nord, Troms fylkeskommune/RDA og Innovasjon Norge, sier Ivan C. Burkow. 

- Vi må våge å sette oss store mål. Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF) skal koble forskning, innovasjon og næringsutvikling. ASUF vil innta en lederrolle når det gjelder å utdanne personell, skape nye produkter gjennom forskning og innovasjon, og bli en pådriver innenfor industriell teknologiutvikling, sier Burkow.

Ny ingeniørutdanning

UiT-rektor Anne Husebekk sier koblingen i hele verdikjeden mellom grunnforskning, anvendt forskning og næringsutvikling er en viktig bakgrunn for UiT Norges arktiske universitet er en av partnerne.

- Men også utdanningselementet i senteret er sentralt. Ved UiT Norges arktiske universitet planlegges det en 3-årig ingeniørutdanning med inntil 20 studieplasser knyttet til operasjoner med ubemannede fly. Vi ser at potensialet innenfor dette feltet er stort, sier Husebekk.

- ASUF skal koordinere aktivitet i Arktis og gjennom partnerne utdanne personell som kan operere ubemannede fly på en sikker måte. Gjennom partnerne skal man også bidra til sertifisering av piloter og ubemannede fly som kan løse mange oppgaver innenfor sivile samfunnsområder, sier Husebekk.

Tre testområder

Luftfartstilsynet har godkjent Snarby ved Tromsø som operativt testområde, og prosedyrer er etablert for samhandling med Avinor/Tromsø Lufthavn. Tilsvarende planlegges det også testfasiliteter på Bardufoss og i Ny-Ålesund på Svalbard.

Dagens partnere har som siktemål å invitere flere aktører inn som partnere i ASUF etter at senteret er etablert.

Daglig leder for ASUF er seniorforsker Rune Storvold. Ved oppstart vil være cirka 25 personer være knyttet til aktiviteten ved senteret.