Attraktiv men lite tilgjengelig

Attraktiv men lite tilgjengelig

30. november 2010

Næringslivet i Troms skulle gjerne samarbeidet mer med FoU-miljøene, men synes ikke det er lett å få kontakt.

Norut Tromsø og Høgskolen i Harstad har på oppdrag fra VRI Troms kartlagt samhandlingen mellom næringsliv og FoU-miljø i fylket. Resultatet fra prosjektet er presentert i rapporten ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?”

Målgruppen for kartleggingen har vært bedrifter innen de tre innsatsområdene for VRI Troms:

 

  • Reiseliv
  • Marine ressurser
  • Petro, energi og miljø

 

Kartleggingen viser at bedriftene generelt opplever FoU-miljøene som lite synlige og vanskelig tilgjengelige. Samtidig gir bedriftene uttrykk for at de har stor tillit til FoU-miljøene og ønsker seg mer samarbeid med dem. Undersøkelsen viser det at det er gode muligheter for mer samarbeid mellom næringsliv og FoU i Troms.

Kartleggingen viser også at 9 av 10 bedrifter innen innsatsområdene i VRI Troms driver en eller annen form for utviklingsarbeid. Omfang av utviklingsarbeid og samarbeid med kompetanse- og FoU-miljø øker med bedriftens størrelse. Mer enn tre av fire bedrifter med mer enn 50 ansatte har samarbeidet med høgskole, universitets- og/eller instituttsektor siste tre år, bare en av fire under 50 ansatte har gjort det samme.

Viktige samarbeidspartnere

Bedriftene oppgir disse som sine viktigste samarbeidspartnere for forskning og utvikling:

 

  • KIFT-sektoren i Troms
  • Videregående skoler i Troms
  • Utenlandske kompetansemiljø
  • Universitetet i Tromsø

 

Bedriftene oppgir også et omfattende samarbeid med virkemiddelapparatet, særlig med Innovasjon Norge Troms, egen kommune og Troms fylkeskommune.

Hver tredje bedrift som deltok i undersøkelsen har samarbeidet med Innovasjon Norge Troms de siste tre årene.

Hindringer

De viktigste hindringene for å ta i bruk forskning i egen utvikling er knyttet til

 

  • manglende ressurser
  • at bedriftene ikke vet hvor de skal henvende seg for å få til et samarbeid
  • eksisterende støtteordninger ikke dekker bedriftens behov

 

Her finner du hele rapporten:

’VI VIL, VI VIL – MEN FÅR VI DET TIL?’ Samhandlingen mellom næringsliv og FoU-miljø i Troms.

Kontaktpersoner

Forsker Geir Bye, Norut Tromsø

Førsteamanuensis Trude Høgvold Olsen, Høgskolen i Harstad

Fakta om VRIVirkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) er et 10-årig program i regi av Forskningsrådet. Programmet skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskapning i regionene gjennom FoUsamarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer.VRI Troms eies av fylkeskommunen, men drives frem av et konsortium bestående av Innovasjon Norge Troms, Høgskolen i Harstad, Kunnskapsparken Nord,NHO Troms, Norut Tromsø, Næringshagene i Troms, Troms fylkeskommune og Universitetet i Tromsø.VRI Troms har prioritert tre innsatsområder; energi (energi/petroleum/miljø), marine ressurser og reiseliv. Sentrale virkemidler i VRI er dialogkonferanse, læringsarenaer,kompetansemegling, studentmobilitet og forprosjekter.