Avventende til Goliat ringvirkninger

Avventende til Goliat ringvirkninger

27. oktober 2010

Lokale bedrifter som høstet store gevinster av utbyggingen av Snøhvitfeltet, er avventende til mulighetene for leveranser til Goliat. De mangler erfaringer og har liten kunnskap om utbygging og drift av et oljefelt offshore. De sitter på gjerdet, og lurer på hva som skal koble dem på Goliatprosjektet.

Rapporten avdekker og drøfter flere utfordringer for regionale bedrifter og regionale offentlige organisasjoner som ønsker å være aktive spillere på petroleumsarenaen i nord, og spesielt i prosessene om roller i utvikling og drift av Goliatfeltet.

De forventninger og strategier lokalt og regionalt næringsliv har til utbygging og drift av Goliatfeltet har sitt grunnlag i både erfaringer regionale ringvirkninger av Snøhvitutbyggingen og i Goliatprosjektets kjennetegn.

Følgeforskningen av regionale ringvirkninger av Snøhvitutbyggingen viste at denne først og fremst fikk store økonomiske ringvirkninger ved utbyggingsstedet i Hammerfest kommune.

Utbygging og drift av Goliat har få likhetstrekk med utviklingen av Snøhvitfeltet. Aktiviteten i Goliatprosjektet vil primært foregå ute på Goliatfeltet, ikke i en fabrikk på land. Ressursen på Goliatfeltet er primært olje, ikke gass. Og oljeutvinning stiller andre krav til systemer for beredskap mot ikke planlagte hendelser enn det gassutvinning gjør.

Mange lokale og regionale bedrifter var i utgangspunktet skeptiske til at utviklingen av Goliatfeltet ble en offshoreløsning og forventet færre regionale leveransemuligheter. De har likevel forhåpninger om leveranser til utbyggingen, men mangler kunnskap om Goliatprosjektet så vel som om Eni Norges leveranse- og kontraktstrategier.

Bedrifter i Hammerfestregionen, men også langt ned i Troms, opplever særlig mangel på kunnskap om Goliatprosjektet. Det er en klar forskjell til industrileverandører i Nordland som i større grad kjenner offshoreprosjekter, og som ser mulighetene for egne leveranser som større til Goliatutbyggingen enn til Snøhvitprosjektet.

Mange regionale bedrifter avventer kontraktstildelinger fra operatøren og har strategier eller forhåpninger om leveranser rettet mot de store leverandørene som lykkes i anbudene. Denne ventetiden og usikkerheten har forsterket de mindre og lokalt eide bedriftenes satsinger rettet mot det lokale markedet utenom Goliatprosjektet.

Omfanget og stabiliteten i petroleumssektoren i Barentshavet ansees for usikker til at bedriftene vil risikere å miste sine alt opparbeidede kunderelasjoner. Lokalt ser vi også at de store selskapene som etablerte seg med egne prosjektkontorer og etter hvert større avdelinger under Snøhvitutbyggingen, er oppdaterte på Goliatprosjektet og satser på kontrakter.

Følgeforskningen vil være spesielt oppmerksom på utfordringer knyttet til kompetanseheving i regionen rettet mot oljevirksomhet offshore og Goliatfeltet, og på de koplinger som utvikles mellom den globale industrien og de lokale bedriftene i lys av utbygging og drift av Goliatprosjektet.

Foruten tema knyttet til regionale bedrifter og offentlige organisasjoners møte med Goliats organisasjoner, skal følgeforskningen også analysere utbygging og drift av Goliat sine direkte regionale økonomiske effekter (for eksempel for sysselsetting), hvilken rolle transportsektoren og pendling spiller i prosjektet og hvordan Goliat og Eni Norge bidrar til utvikling av regionens attraktivitet som bosted.

Det vil bli gjort undersøkelser av endringer i ungdom i regionens holdninger til eget sted og region, og oppfatninger av hvordan oljesektorens inntog attraktiviteten til regionen. Slike attraktivitetsundersøkelser ble gjort i 2005 og 2008, og vil følges opp med nye i 2011 og 2014.

Rapporten bygger primært på data innhentet gjennom intervjuer av lokale og regionale bedrifter, andre oljeselskaper enn Eni Norge og offentlige organisasjoner – primært kommuner.

Følgeforskningen vil pågå ut utbyggingsfasen i 2013, med intensjon om å gå (til år 2015) inn i driftsfasen.

Her finner du rapporten om forventninger til Goliatutbyggingen.

Kontaktperson: Sveinung Eikeland