Banebrytende samarbeid

Banebrytende samarbeid

2. august 2012

LKAB og Norut Narvik inngår samarbeidsavtale. Et samarbeid som på sikt kan tilføre Narvik betydelig vekst og arbeidsplasser.

Nylig ble det historiske dokumentet undertegnet av både LKAB og Norut Narvik.

Både LKAB og Norut Narvik har gode forhåpninger til samarbeidet, som allerede er godt i gang.

- Dette er en viktig begivenhet for flere aktører. Avtalen med LKAB vil forsterke det teknologiske forskningsmiljøet som allerede er i Narvik og på sikt vil det gi verdifull kunnskap og kompetanse, både for oss som forskningsinstitutt, LKAB som svensk industrikonsern og som vekstfaktor for Narvik by, sier forskertopp Terje Nordvåg i Norut Narvik og utdyper;

- LKAB er en stor industriell drivkraft i regionen og sammen kan vi skape nye muligheter innenfor prosessteknologi og infrastruktur. LKAB har vært positiv fra dag en i denne prosessen. De ønsker med denne avtalen å få til ting som kan gavne dem som selskap og Narvik som by og Nord-Norge som region, forklarer Nordvåg.

LKAB på sin side jobber kontinuerlig med å forbedre seg og leter over hele kloden for å finne ny viten. Som forsknings-, utviklings- og rådgivningspartner fant den store malmprodusenten kompetansen i lille Narvik.

Positive bidrag

I avtalen står det blant annet at LKAB og Norut Narvik vil samarbeide på områder som gir positiv bidrag for selskapene selv eller som kan føre til verdiskapning i Nordområdene, herunder Norrbotten i Sverige og Ofoten i Norge.

I tillegg til planene om et jernbaneteknisk senter er det også kommet i gang flere andre prosjektet der LKAB og Norut samarbeider, deriblant prosjektet frost i pellets, i tillegg til to doktorgradsprosjekter hvor man arbeider med å legge forholdene til rette hvis ilandføring av gass i Ofotenregionen skulle bli en realitet.

Viktig i denne sammenheng er prosjektet eller studien «Gassbehov og ilandføring ved grenrør til Ofoten og Nord-Sverige» hvor Norut og LKAB vil se på mulighetene for gasstransport i rør fra Nord-Norsk kontinentalsokkel over Ofoten til Nord-Sverige i et industrielt perspektiv.

Jernbaneteknisk senter

Norut Narvik leder arbeidet med å utnytte Ofotbanens fortreffelighet til etablering av et forskningsbasert jernbaneteknisk senter, som på sikt kan få 15-20 ansatte.

Viktige samarbeidspartnere er Jernbaneverket, LKAB, Nordland fylkeskommune og teknologimiljøet i Narvik. Disse bidrar også med finansiering av forprosjektet Pre-JeTS med målsetting om å etablere et jernbaneteknisk senter i Narvik.

Målet er å skape et jernbaneteknisk kompetansesenter i Narvik på internasjonalt høyt nivå. I tillegg til å ta i bruk Ofotbanen som testanlegg for nytt materiell og nye tekniske løsninger er planen å skape et forsknings- og utviklingsmiljø og en internasjonal møteplass for innovasjon innen dette fagfeltet.

Jernbaneteknisk senter skal etter hvert ha 15-20 ansatte. I tillegg ser man også for seg at dette senteret vil bane vei for nye industrialiseringer og kommersialiseringer. Et jernbaneteknisk senter i Narvik vil for øvrig ha et utstrakt samarbeid med Järnvägstekniskt Centrum i Luleå.

Når det gjelder tidsplanen for prosjektet, er det meningen at senteret skal etableres tidlig i 2013 med gradvis oppbygging. Fra 2015 forventes det at sentret vil ha budsjett på om lag 20 millioner kroner årlig.

Kontakt: Adm direktør Terje Nordvåg, Norut Narvik