Befolkningsutvikling i Hammerfest

Befolkningsutvikling i Hammerfest

4. desember 2014

Norut Alta publiserer rapporten "Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest. Analyser av demografi og framskrivingsalternativer for Hammerfest og nabokommunene".

Analysen viser at Hammerfest siden oppstarten av Snøhvitutbyggingen i 2002 har hatt betydelig folketallsvekst.

Samtidig har nabokommunene Kvalsund og Måsøy stort sett hatt folketallsnedgang, men Hasvik har hatt vekst etter 2010, etter tidligere langvarig tilbakegang i folketall. Den viktigste demografiske endringen som har bidratt til veksten i Hammerfest og Hasvik er den økte innvandringen, som for alvor kom fra og med 2007.

Veksten i Hammerfest har gitt betydelig påfyll av yngre i aldersgruppene 20-39 år. I nabokommunene har befolkningsutviklingen først og fremst gitt aldring, og særlig Kvalsund og Måsøy har fått høy andel eldre og lav andel unge voksne.

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving for Hammerfest gir i tre framskrivingsalternativer befolkningsvekst, men med svært ulik veksttakt. I alternativet med flyttebalanse og middels innvandring forventes folketallet å øke med 1900 i samfunnsplanperioden til 2027. Med forutsetning om netto utflytting innenlands, som de siste fem år i Hammerfest, forventes veksten å bli på omkring 1300.

Norut vurderer sannsynligheten som stor for at befolkningsutviklingen vil ligge mellom disse to alternativene. Framskrivingene viser fortsatt folketallsnedgang for Kvalsund og Måsøy, men vekst for Hasvik. Framskrivingene er imidlertid mer usikre for de små kommunene.

Rapporten er utført på oppdrag fra Hammerfest kommune i forbindelse med utarbeidelse av ny samfunnsplan.

Flere resultater finner du i rapporten:

Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest. Analyser av demografi og framskrivingsalternativer for Hammerfest og nabokommunene.