Behovet for kompetanse i framtida må kartlegges bedre

Behovet for kompetanse i framtida må kartlegges bedre

30. september 2016
Kommunikasjonssjef

Hvordan blir behovet for kompetanse i regionene? Et pilotprosjekt fra Troms avdekker klare ønsker om bedre kunnskap, og viser hvordan slik kunnskap kan skapes.

Troms fylkeskommune har vært med i et nasjonalt prosjekt hvor målet har vært å forstå regionale kompetansebehov bedre. Norut har analysert både tilgjengelige data og metoder for dette, og behovet blant sentrale aktører i Troms. Gjennom en pilotstudie på maritim næring er det skissert et opplegg for å vurdere kompetansebehov i ulike sektorer og regioner.

Hovedkonklusjoner

  • Det er behov for bedre analyser av behov for, og tilgang på, kompetanse i Troms.
  • Flere aktører med behov for arbeidskraft ønsket en bedre dialog med de som finansierer og utformer utdanningstilbud.
  • Det er viktig å få innspill fra aktører i enkeltnæringer for å gjennomføre gode analyser av kompetansebehovet.
  • Det finnes statistikk og relevante undersøkelser fra Troms og Nord-Norge, men det er utfordrende for ulike regionale aktører å få oversikt og gjøre samlede analyser.
  • Statistikk om utdanning, yrke og sysselsetting er ikke lett tilgjengelig på et nivå som er relevant for enkeltsektorer og mindre regioner, men må spesialbestilles til forskningsformål.

Anbefalinger

Norut-forskerne har kommet med følgende anbefalinger basert på konklusjonene over:

  • Det bør arbeides videre med å få til et fungerende fast samarbeid om analyser av kompetansebehov og utvikling av tilbud av utdanninger og andre kompetansehevende tiltak.
  • Det bør etableres et samarbeid med en jevnlig møteplass for de viktige aktørene regionalt. Man bør gjøre årlige vurderinger på hvilke sektorer/næringer og regioner man ønsker å gjøre analyser av kompetansebehov og kompetansetilgang.
  • Man må knytte til seg personer og institusjoner som kjenner næringene/bransjene man vurderer å gjøre analyser om.
  • Man bør samle inn noen faste detaljerte datasett, bestilt fra SSB og sammenstilt fra andre kilder, for å gjøre jevnlige analyser av kompetansebehov og -tilgang. Dette kan eventuelt suppleres med datainnsamling direkte fra bedriftene, f.eks. surveys hvert annet år.
  • Man bør ha et årlig seminar om kompetansebehov og kompetansetilgang i Troms.

Ny rapport

Eirik Mikkelsen, Sindre Myhr, Anne Katrine Normann og Stig Karlstad: Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. Rapport fra pilotprosjekt 2016.