Betongforskere med nye doktorgrader

Betongforskere med nye doktorgrader

9. november 2010

To av Norut Narviks forskere har nylig forsvart sine doktorgradsarbeid om nedbryting av betongkonstruksjoner.

I høst har to av Norut Narviks forskere forsvart graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Begge forskerne har arbeidet med tema som omhandler nedbrytning av betongkonstruksjoner. Arbeidet har vært en sentral del av Norut Narviks strategiske instituttprogram “RECON – Renewal of CONcrete infrastructure” finansiert av Norges Forskningsråd.

Nedbrytning av betongkonstruksjoner er en svært utfordrende problemstilling som truer vår bygde infrastruktur. Hovedårsaken til nedbrytingen er korrosjon av den innstøpte armeringen.

I Norge representerer dette en spesiell stor trussel siden svært mange konstruksjoner er plassert nær eller i sjøvann, for eksempel bruer og kaier. I tillegg benyttes det også betydelige mengder av salt for å hindre frysing på veibanen gjennom vintersesongen.

Irina Sæther

Irina Sæther har i sin avhandling anvendt avanserte ikke-lineære numeriske simuleringer for å studere hvordan korrosjon og påfølgende reparasjon påvirker konstruksjoners egenskaper som styrke og stivhet.

Avhandlingen har tittelen “Structural Behaviour of Deteriorated and Retrofitted Concrete Structures”. Doktorgradsprosjektet har vært et samarbeid mellom Norut Narvik, NTNU og Lule Tekniska Universitet LTU, med professorene Terje Kanstad (NTNU), Björn Täljsten (LTU) og Karl Vincent Høiseth (NTNU) som veiledere.

Irina Sæther er opprinnelig fra St. Petersburg i Russland, og er Master i Integrert Bygningsteknologi ved Høgskolen i Narvik. Hun har vært ansatt ved Norut Narvik siden 2004.

Mahdi Chini

Mahdi Chini har i sin avhandling “Pan-based carbon fiber as anode material in cathodic protection for concrete structures” arbeidet med å finne ut hvordan man kan anvende karbonfiber som anoder i katodisk beskyttelse. Katodisk beskyttelse er i dag en foretrukket metode for å stoppe utvikling av kloridinitiert armeringskorrosjon.

Utvikling av nye anodematerialer er viktig for å redusere kostnader og øke anvendelsen av metoden. Gjennom sitt arbeid har Chini gitt et viktig bidrag til å kartlegge hvordan karbonfiber kan anvendes som anoder i katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner.

Doktorgradsprosjektet har vært et samarbeid mellom Norut Narvik, NTNU og Maxit Group, med professor Øystein Vennesland (NTNU), Dr Roy Anthonsen (tidligere Norut) og Dr John Håvard Mork (Maxit Group) som veiledere

Mahdi Chini er opprinnelig fra Iran og har vært ansatt hos Norut Narvik i hele stipendperioden.