Bidra til innovasjon i organisasjoner

Bidra til innovasjon i organisasjoner

24. august 2018
Kommunikasjonssjef

Fristen nærmer seg for å levere abstracts til den Norut-ledede sesjonen om kommunale helsetjenester på NEON-konferansen i november.

NEON-konferansen er et forum for diskusjon, samarbeid, ideutveksling og deling av forskningsresultater knyttet til tema som organisasjon, organisering, ledelse, strategi, endring og innovasjon. Årets konferanse arrangeres på Lillehammer 20.-22. november.

Fristen for å levere abstracts er nå satt til 2. september.

Innovasjon og nytenkning innen helsetjenester

Norut og Høgskolen i Innlandet har ansvar for en parallellsesjon som handler om tjenesteinnovasjon og brukerorientering innenfor kommunale helsetjenester.

Bakgrunnen for denne sesjonen er behovet for innovasjon og nytenkning innen kommunale helsetjenester.

Kommunale innovasjoner

Kommunale innovasjoner kjennetegnes ved

(1) Kollektivt entreprenørskap i form av forankring i lokaldemokratiet, med formål om å bedre fellesskapsløsninger.

(2) Kopling på tvers av sektorgrenser og styringsnivå.

(3) En særegen diffusjonsprosess som skjer i enkeltkommuner, og sprer seg til nabokommuner og i regionen for øvrig.

Rus og psykiske lidelser

Det er særlig innenfor punkt 3 at vi finner kilder til nytenkning og dreining mot mer brukerstyrte tjenester for personer med eksempelvis rus- og psykiske lidelser i kommunene.

Det er et behov for forskning på nye organisatoriske løsninger som fremmer bedre helse, mestring, brukermedvirkning, effektiv drift og bedre flyt i tjenestene for en gruppe brukere med komplekse og sammensatte hjelpebehov. Disse tjenestene er utviklet i samsvar med et stadig større kommunalt ansvar innenfor helsefeltet.

Sesjonen vil også sette fokus på medvirkning, effektivitet og kompetansebygging for tjenesteutøverne, og brukerorganisasjoners rolle, samt frivilliges innsats, i innovasjonsarbeid rettet mot den enkelte bruker og tjenestene.

De ansvarlige for sesjonen er seniorforsker Rita Sørly, Norut, førsteamanuensis Ann Mari Lofthus, Høgskolen i Innlandet og forskningssjef May-Britt Ellingsen, Norut.