Brann og redning: Droner og strømming blir nyttige verktøy

Brann og redning: Droner og strømming blir nyttige verktøy

26. oktober 2017
Kommunikasjonssjef

Droner og videostrømming kan gi bedre oversikt og innsats i kritiske situasjoner. Se Salten Brann teste ny teknologi.

I kritiske situasjoner er det avgjørende at redningsledelsen har best mulig informasjon tilgjengelig for å ta gode beslutninger og handle raskt. Salten Brann, som er et interkommunalt selskap bestående av 10 kommuner med hele 24 brannstasjoner og 380 ansatte, har samarbeidet med Norut om å prøve ut videostrømming i sanntid og droneteknologi til brann- og redningsledelsen.

Salten Brann og Norut Bodø øver sammen

Salten Brann har holdt øvelser med blant annet gasslekkasje, husbrann og redningsdykking, mens Norut har overført levende bilder fra hendelsene på skadestedet til brannstaben.

Erfaringene så langt er at innsamling av data i sanntid til en operasjonssentral er svært nyttig, og at teknologien har et stort potensiale til å forbedre nødetatene sine tjenester.

Se video fra Salten Branns øvelser her:
Gasslekkasje, husbrann og  redningsdykking.

 

Norut og Salten Brann har prøvd ut en rekke praktiske og tekniske løsninger, for å se hva som er hensiktsmessig og gir best nytte i ulike situasjoner. Testingen har blant annet avdekket hvor tekniske utfordringer oppstår i praksis.

I eksperimenteringen har man hatt fokus på å avdekke muligheter og svakheter. Det er også gjort erfaringer med tekniske løsninger som ikke er av en slik kvalitet at de er egnet til operativ bruk hvor liv står på spill.

Ønsker operativ tjeneste

Salten Brann bruker i dag teknologien i øvelser flere ganger ukentlig, og bruker dataene de samler inn aktivt i sitt lærings- og utviklingsarbeid. Bodø er i dag den eneste byen i Norge hvor nødmeldetjensten for alle 3 nødetater (brann, politi og helse) er samlokalisert. Dette gjør blålysmiljøet i byen svært godt egnet til å teste ut ny teknologi i større skala.

Daglig leder Geir Wiik ved Noruts kontor i Bodø skulle gjerne fulgt dette arbeidet fram mot en operativ tjeneste for blålysetatene, og peker på flere ting som må avklares nærmere:

- Et viktig område er personvern. Skal teknologien tas i bruk operativt, stiller det helt andre krav enn når den brukes internt i øvelser. Partene har begynt å se nærmere på dette, og bruker juridisk ekspertise til å kartlegge fallgruver.

- Vi trenger også mer kunnskap om hva nødetatene har gjort andre steder, for eksempel erfaringer fra andre land i Europa. Og så må vi teste mer, slik at vi kan tilpasse teknologien så den blir et mest mulig effektivt verktøy for blålysetatene, sier Geir Wiik.

Vil ta neste steg

Norut og Salten Brann fortsetter samarbeidet, hvor målet er å utvikle enkle og funksjonelle operative tjenester til bruk innen brann og redning. De ønsker å utvikle et prosjekt hvor målet er å hente inn kunnskap, både nasjonalt og internasjonalt. Hva er gjort på dette feltet ellers i Europa, og hva er erfaringene? Med andre ord er ønsket å få en oversikt over beste praksis og finne de smarteste måtene å løse utfordringer på.

Norut har også en søknad inne som tar nye steg i operativ retning. Her ønsker en å videreutvikle effektiv kommunikasjon mellom nødetatene, hvordan involvere publikum, og læring ved hjelp av kunstig intelligens. Flere nødetater inngår i prosjektskissen, i tillegg til den frivillige redningstjenesten. Avklaringer knyttet til personvern er også et viktig element i et slikt arbeid.

- Erfaringene våre med samarbeidet med Norut er veldig positive. Vi håper vi får støtte til å fortsette dette viktige arbeidet. Salten Brann IKS ser at disse verktøyene kan gjøre redningsarbeid mange hakk mer effektivt ved at informasjonen kan deles, noe som også blir lagt merke til av politi og helse. Det er selvsagt derfor vi deltar i denne testingen, sier daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS, Per Gunnar Pedersen.

Podkast: Snart kan alle som har en mobiltelefon hjelpe nødetatene med å gjøre en bedre jobb (Teknisk Ukeblad)

Dette har vi gjort i prosjektet:

I et samarbeidsprosjekt har Norut og Salten Brann IKS eksperimentert med forskjellig teknologi for å øke situasjonsforståelsen i en rekke forskjellige situasjoner. Brann og redning har et vidt spekter av utrykninger, og det kan være svært viktig både for 110-sentralen, stab på brannstasjon og personell på skadestedet at det etableres en god informasjonsflyt mellom skadested og sentral.

I dette prosjektet har vi strømmet synkronisert sanntidsvideo fra mobiler, stasjonære kameraer, hjelmkameraer, undervannskamera og drone over internett. Prosjektet har vist at det er stort potensiale for effektiv bruk av moderne teknologi i slike situasjoner.

Hovedmål: Å utforske mulighetene økt teknologibruk kan gi for å øke nytten av samlokalisering og sentralisering av brannfaglig ansvar.

Delmål:

● Samle data i sanntid fra skadested og sende til sentral

● Avdekke grad av nytte av innsamlet data

● Definere hvilke tekniske løsninger som vil være av størst nytte

● Opparbeide kunnskap om tekniske utfordringer i forhold til dekning, kompleksitet og avdekke videre muligheter

Les mer om erfaringene fra prosjektet i rapporten du finner på denne siden (pdf).