Eit stort steg for forskingssamarbeidet på Svalbard

Eit stort steg for forskingssamarbeidet på Svalbard

6. mars 2018

Nyleg vart SIOS-avtala mellom ni land og 24 institusjonar underteikna. Avtala skal sikra eit sterkare samarbeid om forsking på Svalbard.

Av Renate Alsén Øvergård, Norsk Polarinstitutt 

SIOS-samarbeidet går no inn i ein operasjonell fase etter ti år med førebuingar og pilotprosjekt.

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) skal styrkja infrastrukturen for forsking på Svalbard. Det skal verta betre samarbeid mellom nasjonale og internasjonale forskingsinstitusjonar og forskingsresultat skal delast.

Kunnskapssenter

– Gjennom SIOS er det oppretta eit kunnskapssenter på Svalbard der det no jobbar fem personar på heiltid. Dei tek seg av infrastrukturen og samordnar forskingsdata, og skal stimulera institusjonane til å gjera forsking saman i staden for kvar for seg. Å investera i infrastruktur, til dømes, er lettare når ein er fleire om det, seier Kim Holmén, internasjonal direktør ved Norsk Polarinstitutt, og styreleiar i SIOS.

Han nemner òg deling av forskingsresultat, slik at forskarane ikkje gjentek forsking som allereie er gjort. Det bidreg både til effektivisering, og dessutan ein mindre inngripen i eit sårbart Svalbard-miljø.

Klimaendringar

Føremålet er å få ei betre forståing av klimaendringane i Arktis. Globale klimamodellar viser at polare regionar spelar ei avgjerande rolle for klimasystemet til jorda. På verdsbasis vil den arktiske regionen oppleva den raskaste og meste alvorlege oppvarminga, med ein berekna auke av årsmiddeltemperaturen på 4-8 gradar og betydeleg auke i nedbør i scenariosimuleringer for slutten av det 21. århundret. Dette vil få konsekvensar for menneske og miljø lokalt, men òg globalt. Svalbard har difor stor interesse frå forskarar frå heile verda.

– Vi har hatt ein prosess i ti år med å etablera den permanente strukturen. Det er eit stort steg at alle institusjonane no har bunde seg til avtala, og at vi no går over i driftsfasen, seier Holmén.

Under generalforsamlinga for SIOS, poengterte statssekretær Rebekka Borsch frå Kunnskapsdepartementet, at SIOS har høg prioritering hos regjeringa.

SIOS-konsortiet (23 medlemmer og 1 observatør):

 • Akvaplan-NIVA (APN), Norge - www.akvaplan.niva.no
 • Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz Zentrum fuer Polar- und Meeresforschung (AWI), Tyskland (grunnlegger) - www.awi.de
 • Andøya Space Center (ASC), Norge - www.andoyaspace.no/
 • Arctic Centre, University of Groningen (RUG), Nederland - www.rug.nl/research/arctisch-centrum/
 • Consiglio Nazionale delle Richerche (CNR), Italia (grunnlegger) - www.cnr.it
 • Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norge - www.ngu.no/
 • Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences (IGF PAS), Polen (grunnlegger) - www.igf.edu.pl/home.php
 • Havforskningsinstituttet (IMR), Norge - www.imr.no
 • Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC), Norge (grunnlegger) - www.nersc.no/
 • National Institute for Polar Research (NIPR), Japan (grunnlegger) - www.nipr.ac.jp/english/
 • Natural Environment Research Council (NERC) - Arctic office, Storbritannia (observatør) - www.arctic.ac.uk/
 • Norut Northern Research Institute (Norut), Norge - www.norut.no/
 • NILU – Norsk institutt for luftforskning, Norge - www.nilu.no
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norge - www.nina.no
 • Norsk institutt for vannforskning Norwegian, Norge - www.niva.no
 • Meteorologisk institutt (MET), Norge (grunnlegger) - www.met.no/en
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norge - www.nve.no/
 • Stockholms Universitet (SU), Sverige (grunnlegger) - www.su.se
 • Polarinstituttet (NPI), Norge (grunnlegger) - www.npolar.no
 • The University Centre in Svalbard (UNIS), Norge (grunnlegger) - www.unis.no
 • UiT – Norges arktiske universitet, Norge - www.uit.no
 • Universitet i Bergen (UiB), Norge - www.uib.no
 • Helsinki universitet (UH), Finland (grunnlegger) - www.helsinki.fi/en
 • Universitetet i Oslo (UiO), Norge - www.uio.no