Få starthjelp til nytt EU-program

Få starthjelp til nytt EU-program

30. oktober 2013
Kommunikasjonssjef

Første januar 2014 går startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Tirsdag 5. november får næringsliv og forskningsmiljø i Troms vite hva dette betyr for dem.

Den nye EU-satsingen fokuserer på fremragende forskning, konkurransedyktig næringsliv og store samfunnsutfordringer, og rår over hele 80 milliarder euro i perioden 2014-2020. Små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge kan sikre seg både finansiering og samarbeidspartnere gjennom det nye programmet.

Sammen med Universitetet i Tromsø og Enterprise Europe Norway (EEN) inviterer Norges forskningsråd til et åpent informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram, Horisont 2020 (Horizon 2020).

Linken, Forskningsparken i Tromsø
5. november 2013 Kl 1030-1400

Programmet for møtet finner du her (NB: Med endringer per 5.11):

Horisont 2020 program 5. november 2013

1. januar 2014 går det formelle startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. Det nye programmet skal avløse EUs 7. rammeprogram.

Horisont 2020 fokuserer på tre hovedprioriteringer for forskning og innovasjon:

1. Fremragende forskning (Excellent Science). Dette inneholder bl.a. satsingen på European Research Council (ERC), mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur.

2. Konkurransedyktig næringsliv (Competitive Industries) skal gjøre Europa mer attraktivt for investeringer i forskning og innovasjon, gjennom aktiviteter hvor næringslivet setter agendaen, og hvor ikke minst små og mellomstore bedrifter (SMB) tilgodeses.

3. Store samfunnsutfordringer (Tackling Societal Challenges) adresserer de store samfunnsmessige utfordringer som EU og resten av verden står overfor, og som ny teknologi kan bidra til å løse.

EU-programmet omfatter forskning innen så ulike felt som helse, energi, IKT, klima, mat og romfart, og Forskningsrådets eksperter fra de ulike feltene vil orientere forskere om mulighetene i Horisont 2020 på møtet 5. november.

Muligheter for bedrifter

Bedrifter og næringsliv får særlig oppmerksomhet i en parallell sesjon under informasjonsmøtet, hvor mulighetene for SMB i Horisont 2020 belyses spesielt. Små og mellomstore bedrifter vies stor oppmerksomhet i EUs nye satsing - og egne virkemidler og budsjetter er satt av til slike innovative bedrifter. Norske bedrifter vil dermed kunne sikre seg både finansiering og samarbeidspartnere gjennom Horisont 2020-programmet.

Kontaktperson:

Seniorforsker og rådgiver Mette Ravn Midtgard, Norut/EEN