Finnmarkseiendommen under lupen

Finnmarkseiendommen under lupen

2. juni 2010

Fire år har gått siden Finnmarkseiendommen (FeFo) ble etablert. FeFo skal nå i gang med sin andre strategiplan. Til dette trengs kunnskap om hvordan FeFo så langt har formet sin rolle og utført sine oppgaver.

Finnmarksloven ble vedtatt og FeFo etablert etter flere tiårs kamp om og utredninger av samiske rettigheter. Dette satte samtidig et punktum for Statskogs rolle som grunneier i Finnmark. Usikkerhet og frykt for dramatiske endringer skapte imidlertid mye motstand i befolkningen i Finnmark, noe som også har preget FeFo’s virksomhet i den første perioden.

Evalueringens mål

Norut Alta-Álta har evaluert FeFo’s virksomhet fra etableringen i 2006 og fram til i dag. Evalueringens mål har vært å undersøke om FeFo gjennom sin etablering og virksomhet har utført sitt samfunnsoppdrag, det vil si har utført oppgavene de er pålagt gjennom Finnmarksloven og dens forarbeider.

Vårt fokus har vært på hva FeFo selv – styret og administrasjonen – tenker om egen virksomhet, og hvordan deres omgivelser – oppnevningsorganene Finnmark fylkeskommune og Sametinget, andre samarbeidsparter og viktige brukergrupper vurderer FeFo’s rollefortolkning og oppgaveløsning.

Konklusjon

I det store og hele har FeFo utført sitt samfunnsoppdrag på en bra måte. FeFo har vært spesielt god på den delen av oppdraget som går på å følge opp loven og dens intensjon, og har lagt et godt grunnlag for gode interne rutiner og prosesser.

Den delen av samfunnsoppdraget som er rettet mot FeFos omgivelser, det å nå ut med sitt budskap og ha gode relasjoner til omverden, har etter vår mening et forbedringspotensial.

Dette gjelder i særdeleshet forholdet til ett av oppnevningsorganene – fylkeskommunen, samt kommunikasjonen ut til media og allmennheten. I noen grad gjelder det også enkelte brukergrupper.

FeFo har gjort en god jobb med informasjon rettet mot konkrete og veldefinerte brukergrupper, men har ikke vært like flinke til å sette dagsorden og håndtere vanskelige saker som det går politikk i. FeFo er derfor ikke helt i mål med å skape legitimitet for sitt virke og tillit i forhold til alle sine omgivelser.

Prosjektet er gjort på oppdrag av Finnmarkseiendommen. Oppdraget er utført av forsker Vigdis Nygaard og forsker/stipendiat Eva Josefsen.

Les rapporten Finnmarkseiendommen under lupen

Les sammendraget til rapporten Finnmarkseiendommen under lupen

Les konklusjoner og anbefalinger i rapporten om Finnmarkesiendommen

Kontaktperson: Vigdis Nygaard