Fisk, reiseliv og petroleum i nord

Fisk, reiseliv og petroleum i nord

3. oktober 2005

"Jeg bestrider ikke de nasjonaløkonomiske gevinstene ved norsk petroleumsaktivitet eller de stormaktpolitiske aspektene". Les hele leserinnlegget.

Fisk, reiseliv og petroleum i nord

Fortell oss noe nytt, Nordlandsforskning! Vi vet godt at vi har levd av og stadig lever av fisk. Trolig vil vi kunne gjøre det videre og bedre ved å utnytte de marine ressursene på mer innovative måter. Og at reiselivsnæringene er en betydelig sysselsetter, slo Norut Samfunnsforskning fast i vårens konjunkturbarometer for SparebankEN Nord-Norge. Det ble vist til at reiseliv er landsdelens største sysselsetter. Prognosene går til værs innen denne næringen, noe Innovasjon Norges tall om innvesteringene innen norsk næringsliv også forteller.

Ingen bombe Hva er det da Statoil og OLF reagerer så på i Nordlandsforsknings notat? At de hevder at fisk og reiseliv vil utgjøre to viktige sysselsettere i fremtidens Nord-Norge? Det kan da umulig være noen bombe.

Petroleumsnæringen vil kunne sysselsette mange, gitt at olje og gass blir funnet, og ikke minst av at landsdelen har komparative fortrinn som gjør det sannsynlig at arbeidsoppgaver vil bli lagt hit. Så langt hevder følgeforskningen til Norut NIBR Finnmark vedrørende Snøhvit at "Foreløpig har det i liten grad utviklet seg kompetansemiljøer innen oljesektoren i Nord-Norge."

Jeg har fremdeles opptaket gjort av Statoils mann i forbindelse med rapporten "Snøhvit - en ny æra i nord?", hvor han sier "Driften av Melkøya kunne like gjerne og kanskje bedre vært lagt til Forus, men av distriktspolitiske hensyn må vi legge den til Hammerfest."

Kontraktsfilosofi Andre igjen har satt spørsmålstegn ved kontraktsfilosofien som Statoil valgte i forbindelse med Snøhvit. Var den egnet til å involvere regionalt næringsliv? Det hevdes fra Finnøy i leverandørnettverk Ormen Lange at Norsk Hydros valg av kontraktsform vil komme regionalt og nasjonalt næringsliv bedre til gode enn den kontraktformen Statoil ved Snøhvitutbyggingen benyttet.

Det er ikke entydig klart at arbeidsoppgaver i vidt mon vil bli lagt til Nord-Norge. Det er heller ikke entydig klart at en omfordeling av arbeidsplasser fra sør til nord anses som ønskelig. Dette er noen av de spørsmålene som debatten i etterkant av Nordlandsforsknings notat kunne ha dreid seg om. Hva vil i Nord-Norge sitte igjen med? Hvilke gevinster og hvilke riski står vi overfor? Hvilke grep må tas for å nå hvilke mål? Og ikke minst: hva kan gjøres fra ulike hold for å sikre en best mulig fredelig sameksistens mellom de aktuelle næringene?

Regionale effekter Jeg bestrider ikke de nasjonaløkonomiske gevinstene ved norsk petroleumsaktivitet eller de stormaktpolitiske aspektene. Men det som nå er i ferd med å skje utenfor kysten, vil ha regionale effekter. Hammerfest tjener stort på eiendomsbeskatningen av Statoil og Snøhvitanlegget. Samtidig opplever byen sosiale problemer som overgår hva de forventet.

En større oljekatastrofe vil ha omfattende konsekvenser. Den kan kompenseres økonomisk, men holder det for fiskerne i f.eks. Måsøy som får kystfisket sitt ødelagt for en tiårsperiode fremover? Vil turister vemmes av synet av et produksjonsskip eller en vindmøllepark? Nei, jeg tror det ikke - men det kan fremdeles debatteres.

Hvorfor er det så vanskelig å få i gang en debatt ut fra regionale hensyn og regionalpolitiske betraktninger - uten å bli mistenkeliggjort? Og kunne ikke våre politikere, som så langt har vært ekstremt tause, snart mene noe? Her er så stille...