Fiskeri- og oppdrettsnæringens regelverk - til nytte, men også en plage?

Fiskeri- og oppdrettsnæringens regelverk - til nytte, men også en plage?

3. mars 2004

Mange aktører i fiskerinæringen opplever sin rapporteringsplikt til myndighetene som et skjemavelde, uten at de alltid ser nytteverdien i dette.

På bakgrunn av dette er det iverksatt et prosjekt som tar sikte på forenkling av regelverket. Delprosjektet Regelverk og informasjonsplikt er en del av et større prosjektet som heter Norsk og internasjonalt regelverk. Ulikheter, harmonisering og praktisering. Oppdragsgiver er Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond.

Forsker Anne Katrine Normann ved Norut Samfunnsforskning skal i løpet av våren og sommeren 2004 undersøke omfang og ressursbruk når det gjelder rapportering blant noen næringsutøvere (fiskefartøyer, fiskeindustri- og oppdrettsbedrifter), og i samarbeid med dem vurdere formålet med innsamlingen av informasjonen og anvendelsen av den. Muligheter for samordning og forenkling av informasjonsinnhenting og rapportering skal også vurderes. Prosjektleder er førsteamanuensis Alf Håkon Hoel, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø, som er ansatt i bistilling ved Norut Samfunnsforskning AS.