Fokus på næringsklynger

Fokus på næringsklynger

3. juni 2005

Forskere fra Norut Samfunn samarbeider med Arena-programmet i Troms om å dokumentere utviklingen av klyngedannelser blant bioteknologibedrifter i de nordligste fylkene.

Bioklynge Nord er et delprosjekt i Arena-programmet som er en fellessatsing mellom SIVA, Norges Forskingsråd og Innovasjon Norge.

Ideen bak samarbeidet er: Å øke regionale næringsmiljøers verdiskapning gjennom innovasjon i nettverk med deltakere fra næringsliv, forskning og utvikling samt offentlige utviklingsaktører.

Gjennom sitt fokus på bioteknologi og havbruk ønsker Bioklynge Nord å være en pådriver for å øke verdien av infrastruktur og de naturgitte fortrinn i de nordligste fylkene gjennom etablering av nettverk mellom næringsaktører, FoU og innovasjonsaktører.

Bioarena og FBH

For å realisere denne målsettingen har Bioklynge Nord etablert to arenaer: Den første arenaen er Bioarena. Bioarena er i praksis en ressursgruppe som under ledelse av prosjektlederen for Bioklynge Nord skal samarbeide om utvikling og utførelse av prosjektet. Her deltar også forskere fra VS2010-Tromsø.

Den andre arenaen som er etablert er Forum for bioteknologi og havbruk (FBH). FBH er et nettverk av bedrifter, forskere og offentlige og private innovasjonsaktører. Forumet består i dag av 18 bedrifter, med hovedvekt fra Tromsø. Formålet med FBH er å skape og vedlikeholde et kreativt innovasjonsmiljø som fremmer samarbeidstiltak og prosjekter som bedriftene selv ser som hensiktsmessig for egen utvikling.

Hva fremmer og hemmer en næringsklynge?

Arbeidet til forskerne fra VS2010-Tromsø har så langt først og fremst vært knyttet til å dokumentere utviklingen av Forum for bioteknologi og havbruk.

Formålet er å frembringe kunnskap om utviklingen av denne type nettverk, og de prosesser som ligger til grunn. Dette innebærer å dokumentere det som skjer i samspillet mellom virkemiddelapparatet, FoU-aktørene og bedriftene.

Dokumentasjonen tar sikte på å identifisere hvilke faktorer som fremmer og/eller hemmer utviklingen av en næringsklynge. Ved å dokumentere prosessen er formålet å bidra til at erfaringer samles og læringspotensialet synliggjøres.

Det skriftlige arbeidet resulterer i første omgang i et paper som presenteres på HSS-konferansen i Tønsberg i juni 2005. På den måten formidles de erfaringene som er gjort i Bioklynge Nord til et publikum bestående av representanter fra det offentlige, næringslivet og akademia.