Forsker i Distriktskommisjonen!

Forsker i Distriktskommisjonen!

21. mars 2003

Elisabeth Angell, forsker ved Norut NIBR Finnmark, er utnevnt til Distriktskommisjonen. I mandatet står det at Distriktskommisjonen skal foreta en helhetlig gjennomgang av distrikts- og regionalpolitikken, som har stor betydning for bosetting og regional utvikling. Kommisjonens arbeid skal bygge på en drøfting av mål, verdigrunnlag og problemforståelse i forhold til aktuelle utfordringer i distrikts- og regionalpolitikken. Kommisjonen skal også foreta en vurdering av virkemiddeltyper som kan bidra til nyskaping og næringsutvikling, og derigjennom fremme bosetting og levedyktige lokalsamfunn. Angell er eneste forskeren i Distriktskommisjonen. Arbeidet skal gå fram til september 2004.

Også i Effektutvalget !

Elisabeth Angell er også medlem av Effektutvalget, et offentlig utvalg som utreder virkningene av statlig innsats og reguleringer som har betydning for den regionale utviklingen og de distriktspolitiske målene. I dette arbeidet skal en både sammenlikne effekter av sektorpolitikk på tvers av politikkområder og se på sumvirkninger av sektorpolitikken for ulike politikkområder og regiontyper. Effektutvalget skal innen utgangen av 2003 være ferdig med arbeidet sitt, som skal rapporteres i en NOU.

På Kommunal- og regionaldepartementet sin hjemmeside finnes det mer stoff om Distriktskommisjonen og Effektutvalget.