Fra idé til verdi

Fra idé til verdi

30. november 2003

Dette er tittelen på Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk. Den ble fremmet nylig etter lang tids annonsering. De fleste kommentarer synes det er prisverdig at innovasjon endelig blir politikk og at planen er laget. Virkemidlene og handlingsrettingen av planen får imidlertid dårlig karakter. For puslete, mener enkelte.

Innovasjonspolitikk er gjenstand for stor oppmerksomhet internasjonalt. Flere land er i ferd med å utmeisle sin politikk på området. Ekspertene utvikler indikatorer på god innovasjon for bedre å kunne måle effektene av landets innovasjonspolitikk. I Canada skal man øke forskningsinnsatsen, bedre kommersialiseringsevnen, bedre næringslivets rammebetingelser, styrke lokal innovasjonsevne og øke kunnskap og kompetanse i arbeidsstyrken. EUs såkalte Lisboa-strategi tar til orde for å øke sysselsetting og sosial samhørighet, fremme innovasjon og entreprenørskap, styrke EUs indre marked og beskytte miljøet. I tillegg skal EU satse formidabelt på forskning.

Hva skal så Norge gjøre for å bli mer innovativ?

Det er intet i veien med målsettingen: "Regjeringens visjon er at Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter for å utvikle lønnsom virksomhet". "På viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskaping". Man skulle tro at det marine var et slikt område? Det er derfor påfallende at Fiskeridepartementet ikke er blant de fem departement som har undertegnet dokumentet. Landbruksdepartementet derimot, har signert. Regjeringen staker ut fem områder som skal danne rammen om den helhetlige innovasjonspolitikken: 1)Rammebetingelser for næringslivet. 2) Kunnskap og kompetanse. 3) Forskning, utvikling og kommersialisering. 4) Entreprenørskap - oppstart av ny virksomhet. 5) Elektronisk og fysisk infrastruktur.

Behovet for en helhetlig innovasjonspolitikk er teoretisk og derfor også praktisk begrunnet. Moderne økonomer snakker om innovasjons SYSTEMER hvor innovasjon i stor grad oppstår i samarbeid mellom aktører. Læring er en vesentlig kilde til forbedring. Innovasjon er ofte tverrfaglig.

Det er heller ikke noe i veien med motiveringen for at Norge skal etablere en god innovasjonspolitikk: Vekstimpulsene fra petroleumsvirksomheten vil avta i årene som kommer og pensjonsutgiftene vil øke formidabelt. Etablerte industriland må i enda større grad basere seg på utvikling av et innovativt og kunnskapsintensivt næringsliv, ellers blir vi utkonkurrert. Handlingsregelen om å ta avkastningen fra oljefondet inn i norsk økonomi reduserer sysselsettingen i konkurranseutsatt sektor. Oljerikdommen kan gjøre oss dorske og likegyldige. Det blir det lite innovasjon av! Det er også bekymringsfullt at norske bedrifter innoverer mindre enn bedrifter i flere andre land i Europa.

Etter mitt syn er det svært viktig at en regjeringsforankret innovasjonsplan kommer. Men det hadde vært enda bedre med en handlingsplan. Det er ingen tid å miste. Jeg synes også perspektivet er for snevert. Planen peker stadig på bedriftene som eneste enhet for innovasjon.

"Myndighetene skal gjøre sin del av jobben ved å legge forholdene best mulig til rette og fjerne hindringer underveis" står det i innledningen. Etter min oppfatning er dette en alt for enkel oppfatning av det offentliges rolle. Vi har en meget stor offentlig sektor fordelt på tre forvaltningsnivåer. Hvis ikke denne sektoren utnyttes i innovativ retning ved å ta i bruk nye produkter og tjenester, spille en aktiv rolle som krevende kunde og stå som arene for implementering av nye og spenstige løsninger, kommer innovasjonene til å gå langsomt i kongeriket. Det offentlige må spille en langt mer aktiv rolle i innovasjonsarbeidet enn det planen legger opp til.

Og hva med organisasjonene? Hvis de legger lokk på innovative endringer hjelper det lite om bedriftene innoverer. Både LO og NHO kunne trenge et innovasjonskurs i ny og ne!

Det er nevnt at vår konkurranseutsatte sektor er under press. Disse forhold må problematiseres mye mer. Vi mistet 17.000 konkurranseutsatte arbeidsplasser siste år. Det er ikke mange igjen. Hvis vi blir uten internasjonalt konkurranseutsatte bedrifter, bransjer og klynger står hele vår innovasjonsevne og et spenstig norsk næringsliv etter oljen i fare! Politikerne har allerede blitt mer offensive enn handlingsregelen tilsier (4% av oljefondet). Det betyr at konkurranseutsatt næringsliv blir erstattet av skjermet!

Det står for lite i planen om regioner og hvordan man skal få vitalisert skaperevnen og oppdriften i landets mange regioner. Vår landsdel kan bli en av de virkelig kreative og innovative hvis vi vil, og det legges til rette for det. Det sies mye om satsing på forskning, men for lite om hvordan man skal forkorte avstanden fra grunnforskning til næringsliv og hvordan man skal fremme forskningsbaserte og radikale kommersialiseringer. Det står i det hele tatt alt for lite om nye og spenstige virkemidler, stort sett bare oppramsinger av de bestående. Den største svakheten ved planen er nettopp mangelen på konkretiseringer både når det gjelder handlinger og tid. Når skal vi ha nådd målene? I 2014 eller 2040? Planen er viktig bare hvis den blir fulgt opp.

Men disse negative utsagn til tross, det er flott at Norge endelig har fått en innovasjonsplan. Velkommen!