Full klaff for forskerne i Alta

Full klaff for forskerne i Alta

27. november 2013
Seniorforsker

25. november tildelte Forskningsrådet midler til nye prosjekt innen programmene VRI3 og PETROSAM. Norut Alta fikk full uttelling med finansiering på tre av tre samarbeidssøknader.

Forskningsrådets program Virkemidler for FoU og regional innovasjon – VRI er på vei inn i sin tredje programperiode, og forskerne i Norut Alta ser frem til å videreføre arbeidet i nettverk ned dyktige innovasjonsforskere i andre regioner.

I denne programperioden har forskerne i Alta fått finansiert et stort forskerprosjekt og et noe mindre synteseprosjekt. Hovedmålet med VRI er å utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i arbeidslivet.

VRI Forskerprosjekt

Av sju innsendte søknader på innovasjonsfaglige forskerprosjekt var det bare samarbeidsprosjektet Norut Alta utformet sammen med Agderforskning, IRIS og Høgskolen i Bergen som oppnådde finansiering. Prosjektet har tittelen: Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy.

Målet er å få ny kunnskap om hvordan industriell fornyelse og stiavhengighet foregår og hvordan disse påvirker politiske initiativ i fire norske regioner; Finnmark, Agder, Rogaland og Hordaland.

Norut Alta vil lede en av de fire arbeidspakkene om globalisering og lokal forankring. Forskningsspørsmål som stilles i denne arbeidspakken er: Hvilke spesifikke regionale faktorer fremmer og hemmer multinasjonale selskapers aktivitet i norske regioner? Hvordan påvirker globaliseringen av norske selskaper innovasjonsmulighetene i ulike typer regioner?

Prosjektet har en totalramme på over 24 millioner, og vil gå over tre år.

VRI synteseprosjekt

Synteseprosjektene skal videreutvikle kunnskapen fra forskningen som VRI har finansiert så langt ved å se ulike regionale analyser i forhold til hverandre og generere mer generell kunnskap og teorier om innovasjon, innovasjonspolitikk og virkemiddelbruk på regionalt nivå.

I samarbeid med Nordlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling har Norut Alta fått finansiert prosjektet Gender and innovation in Norway.

Forskningsspørsmålene som tas opp er hvordan kjønnsperspektivet tas opp i VRI-prosjekt og innovasjonsaktiviteter som støttes av VRI, og i hvilken utstrekning VRI bidrar til en kjønnet forståelse av innovasjon. Forskerne vil lete etter potensielle endringer i innovasjonsdiskursene gjennom de ulike VRI-periodene og se etter regionale variasjoner.

Prosjektet har et totalbudsjett på 6 millioner, og går over perioden 2014-2016.

PETROSAM

Norut Alta har, sammen med UIT og IRIS, blitt tildelt et nasjonalt forskningsprosjekt i sterk konkurranse med de fremste samfunns- og økonomifaglige forskningsmiljø på petroleumsforskning. Norges Forskningsråds program PETROSAM fikk totalt ni innsendte søknader fra nasjonale forskningsmiljø, hvor to prosjekter ble innvilget støtte fra Norges Forskningsråd.

Prosjektet har tittelen: The Emergence of a new petroleum province in the High North – integrated or fragmented?

Temaet for prosjektet er vilkårene for utvikling av en robust petroleumsprovins i nord, basert på forvaltningen og utnyttelsen av petroleumsressursene i Barentshavet og de nære havområdene i Arktis. Vi er her opptatt av både drivkrefter, forutsetninger og konsekvenser.

Et kjernepunkt er i hvilken grad petroleumsvirksomheten som et nytt, dynamisk element bidrar til å skape samspill og synergier, eller spenninger og konflikter.

Prosjektet løper fra 2014 og tre år framover.