Gåserast til last?

Gåserast til last?

16. april 2008

Norut Alta har gjort en samfunnsvitenskapelig studie av følgene av at kortnebbgjess raster og beiter i nordtrøndersk kulturlandskap

I noen uker på våren raster tusenvis av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, - til mange bønders besvær. Gjessene er på trekk fra vinterområdene i Nederland og Belgia til hekkeplassene på Svalbard.

Endringer i trekkmønsteret

Før rastet fuglen bare i Nordland på det norske fastlandet under trekket nordover, men i de siste 20-25 år har den også tatt i bruk områder i Nord-Trøndelag. Til å begynne med rastet kun et mindre antall gjess her, men i dag er de fleste av Svalbardbestanden sine cirka 56 000 fugler innom Nord-Trøndelag om våren.

Uønsket gjest

Under rasten beiter gjessene på spirende gresseng og nysådde kornåkrer. Gjessene er ikke like velkomne gjester hos alle jordbrukere, siden beitinga kan føre til avlings- og inntektstap.

Gjess i komplekst landskap

Med utgangspunkt i synspunktene til lokale landbruksinteresser og lokal og regional forvaltning har denne studien undersøkt forhold ved denne beiteproblematikken. Studien viser at kortnebbgjess blir del av et komplekst forvaltnings- og meningslandskap under vårrasten i Nord-Trøndelag. Gjessenes beiting i kulturlandskapet blir et problem når gårdbrukere ikke ønsker å ha gjess på jordene, og de forventer at myndighetene skal løse konflikten.

Miljøtilskudd gir beiterett

Elementene i beiteproblematikken har endret seg i takt med arbeidet som ledet fram til en regionalt forankret forvaltningsordning - miljøtilskuddsordningen - i 2006. Ordningen innebærer at grunneiere på bakgrunn av tidligere beitetrykk kan søke om å få et tilskudd mot at de lar gjessene beite på deres jordarealer.

Konflikten dempet, men stadig flere gjess

Selv om miljøtilskuddsordningen har bidratt til å dempe konflikten, gjør den ikke noe med den økende bestanden av kortnebbgjess, som mange mener er kjernen i beiteproblematikken.

Mer om Norut Alta-rapporten Kortnebbgjess på rast i et meningslandskap

En relatert sak om de samme kortnebbgjessene finner du hos NINA.

Kontaktperson Norut Alta: Siri Ulfsdatter Søreng